سرباره کوره و پاتیل

سرباره کوره و پاتیل

سرباره کوره و پاتیل: تصفیه فولاد در پاتیل به قدمت استفاده از پاتیلها در فولادسازی می رسد.