جزوه روش های آنالیز مواد

جزوه روش های آنالیز مواد

جزوه روش های آنالیز مواد برای دانلود در اختیار شما قرار داده شده است. یکی از جزوه‌ها تایپی است و روش های آنالیز مواد را به شکل زیر تقسیم بندی کرده است:...

طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS)

طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS)

طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS) : طیف سنجی جرم یون ثانویه یا SIMS یک تکنیک مورد استفاده در علم مواد و علم بررسی مواد حالت جامد می‌باشد.

طیف سنجی رامان (Raman Spectroscopy)

طیف سنجی رامان (Raman Spectroscopy)

طيف بينی رامان را ممكن است به عنوان وسيله ای برای شناسایی و اندازه گيری غلظت نمونه ها بدن نياز به دانستن چيزی، درباره اینكه ...