جوشکاری نفوذی (Diffusion Welding)

جوشکاری نفوذی (Diffusion Welding)

جوشکاری نفوذی فرایند های جوشکاری حالت جامد آن دسته از روش های جوشکاری هستند که به کمک آنها می توان اتصال بین دو یا چند ماده را در درجه حرارت هایبسیار