کتاب مواد دیرگداز

کتاب مواد دیرگداز

کتاب مواد دیرگداز تدوین : جرالد روتشکا ترجمه : دکتر بهزاد میرهادی ویراستاری : دکتر جلال حجازی

بررسی تاثیر مواد افزودنی ضد انعقاد و مقدار SiC بر خواص دیرگدازهای ریختنی کم سیمان

بررسی تاثیر مواد افزودنی ضد انعقاد و مقدار SiC بر خواص دیرگدازهای ریختنی کم سیمان

در این کار تحقیقاتی تاثیر نوع و مقدار مواد افزودنی ضد انعقاد مناسب و همچنین مقدار SiC بر خواص دیرگدازهاي ریختنی کم سیمان در سیستم Al2O3-SiC با نصب نوسانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از توزیع دانه بندي ثابت مطابق فرمول آندریازن با مقدار q برابر با 0/28 استفاده شده و اثر افزودنی هاي ضد انعقادي همانند تري پلی فسفات سدیم، پلی اکریلات سدیم و پلی کربوکسیلات اتر بر خواص جریان یابی، خواص فیزیکی و مکانیکی و همچنین ریزساختار این نوع دیرگدازهاي ریختنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که نوع و میزان مواد افزودنی ضد انعقاد تاثیر زیادي بر روي خواص این نوع دیرگدازهاي ریختنی دارد.ب ا استفاده از افزودنی هاي ضد انعقاد مناسب (پلیکربوکسیلات اتر با مقدار 0/06 %) می توان به ترکیب دیرگداز ریختنی Al2O3-SiC با سیستم نصب نوسانی و با خواص مناسب فیزیکی و مکانیکی دست یافت. افزایش مقدار SiC نیز باعث کاهش میزان جریان یابی، چگالی و استحکام مکانیکی این نوع بدنه ها میگردد.