جوشکاری زیر پودری (SAW)

جوشکاری زیر پودری (SAW)

جوشکاری زیر پودری (SAW) : فرايند جوش قوس الکتريکی است که گرمای لازم برای جوشکاری توسط قوس بين يک فلز پوشش نشده، چند الکترود مصرفی و قطعه کار تامين می شود.

جوشکاری زیرپودری

جوشکاری زیرپودری

جوشکاری زيرپودری: جوش زیر پودری یک فرایند جوش قوس الکتریکی است که در آن گرمای لازم برای جوشکاری توسط یک یا چند قوس بین یک فلز پوشش نشده، یک یا چند الکترود

بهینه سازی نفوذ جوش در حضور نانو ذرات اکسید منیزیم در فرایند جوشکاری زیر پودری

بهینه سازی نفوذ جوش در حضور نانو ذرات اکسید منیزیم در فرایند جوشکاری زیر پودری

بهینه سازی نفوذ جوش در حضور نانو ذرات اکسید منیزیم در فرایند جوشکاری زیر پودری با استفاده از روش تاگوچی: از آنجا که بهینه سازی و کاهش هزینه و زمان همواره یکی از دغدغه های مهم بشر امروز به خصوص مهندسین جوش بوده است.تاگوچی

جوشکاری و انواع روش های آن

جوشکاری و انواع روش های آن

جوشکاری یکی از روشهای تولید می باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است به گونه‌ای که خواص اتصال برابر خواص ماده پایه باشد