جوشکاری انفجاری – Explosion Welding

جوشکاری انفجاری – Explosion Welding

جوشکاری انفجاری چیست ؟ - جوشکاری انفجاری - Explosion Welding - فرايندي است که در آن ماده منفجره روي يک يا دو قطعه کار گذاشته شده و نيروي فشاري لازم جهت جوشکاري را تأمين ميکند.