بازرسی به روش جریان گردابی (ET)

بازرسی به روش جریان گردابی (ET)

به استفاده از اصول اولیه القای الکترومغناطیس و به کارگیری آن برای تشخیص و شناخت خواص ساختاری و متالورژیکی قطعات صنعتی رسانا، تست جریان گردابی یا تست ET ...