متالوگرافی مس و آلیاژهای آن

متالوگرافی مس و آلیاژهای آن

متالوگرافی مس یکی از روش های آشکار سازی ریزساختار عنصر مس به شمار می رود. در این روش با استفاده از روش های آنالیز میکروسکوپی ...

اصول متالوگرافی (GEORGE F. VANDER VOORT)

اصول متالوگرافی (GEORGE F. VANDER VOORT)

اصول متالوگرافی به صورت کلی به مراحل آماده سازی نمونه های متالوگرافی با روش های سایش نرم ، سایش خشن ، پرداخت نهایی و عملیات اچ کردن گفته می شود...