الکترودها در جوشکاری

الکترودها در جوشکاری

الكترود جوشکاری مفتول فلزی است که دور تا دور آن توسط پوشش فلاکس ( Flux Coating ) احاطه گردیده است. قطر آن از روی قطر مغزی آن محاسبه می گردد. روکش الكترود اغلب از آهک، سلولز، اکسید سدیم، خاک رس و یا آزبست تشکیل گردیده است. از الكترود جهت پرکردن فضای اتصال مابین دو سطح مورد جوشکاری استفاده می گردد. مواد تشکیلدهنده روپوش الکترود نه تنها خواص فیزیکی و شیمیایی جوش را تعیین می کند . بلکه خصوصیات کاری الکترود را نیز روشن می سازد . استفاده از الکترودهایمختلف نیاز به فنون مختلفی دارد بنابراین این الکترودها را می توان مطابقخصوصیات کاری و شرایط اتصالات جوش شونده به عنوان پر کن، پی گیر سریع وشکل گیر سریع طبقه بندی نمود .بطور کلی متریال مورد استفاده در ساخت هسته الکترود را بدو گروه عمده تقسیم می کنند .گروه آهنی (نظیر فولاد) و گروه غیر آهنی(نظیر مس ، آلومینیوم) است.