ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک اغتشاشی اصطکاکی
فیلم جوشکاری اصطکاکی

فیلم جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی (Friction Welding: FRW) فرآیندی است که در آن با استفاده از انرژی مکانیکی ناشی از حرکت قطعات روی هم و تبدیل آن به حرارت، اتصال صورت می گیرد.