ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک استخراج
فیلم فرآیند استخراج آهن

فیلم فرآیند استخراج آهن

فیلم فرآیند استخراج آهن شکل دادن فلزاتی از قبیل آلومینیوم فرآیند مشخصی است که بوسیله نیروی هیدرولیکی با فشار وارد قالب می گردد و به عنوان محصولات اکسترودی