عیوب جوش و معیارهای پذیرش

عیوب جوش و معیارهای پذیرش

عیوب جوش و معیارهای پذیرش: قص یا ناپیوستگی وقتی عیب گفته می شود که بعضی از خصوصیات از جمله نوع, اندازه,پراکنده گی یا موضع را بیش از حد مجاز استانداردها...