فولاد امیرکبیر کاشان روی ریل موفقیت / هدف گذاری تولید ۲۰۰ هزار تن گالوانیزه برای سال آینده

فولاد امیرکبیر کاشان روی ریل موفقیت / هدف گذاری تولید ۲۰۰ هزار تن گالوانیزه برای سال آینده

فولاد امیرکبیر کاشان هدف گذاری - ظرفیت اسمی گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان، از 100 هزار تن با افزایش یکنواخت به 150 هزار تن خواهد رسید که نسبت به ...