آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)

آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)

آنالیز حرارتی افتراقی یا آنالیز DTA بر اساس اندازه گیری اختلاف دمای نمونه مجهول و نمونه شاهد است، در حالی که هر دو نمونه با برنامه حرارتی یکسانی گرم شوند...