پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

استاندارد

ترجمه استاندارد AWS D1.1 2015

ترجمه استاندارد AWS D1.1 2015 تمامی چاله های جوش باید تا اندازه معین پر شوند، غیر از چاله هایی که در انتهای جوشهای نبشی منقطع خارج از طول موثر جوش قرار دارند.