پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

آنالیز FT-IR حسگر مواد صبا

آنالیز FT-IR طیف سنجی مادون قرمز در واقع روشی است که دانشمندان برای تعیین ساختار مولکول از آن استفاده طیف مادون قرمز این روش بیش آنالیز FT-IR