فولاد

فروآلیاژ ازنا تعطیل شد

فروآلیاژ ازنا تعطیل شد

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران باحدود 630 کارگربه عنوان یکی ازبزرگ ترین تولیدکننده فروسیلیسیم تعطیل شد تا اینبار صدای بیکاری 500 کارگر از شهرستان ازنا به گوش رسد

بازگشت رونق به بازار فولاد

بازگشت رونق به بازار فولاد

مدیرعامل فولادغدیرایرانیان:بازارفولادازابتدای سال ۲۰۱۷ (دی ماه آینده) بهبودمی یابدواین وضعیت برای ایران بسیار امید بخش است.

جزئیات کامل حادثه فولاد مبارکه

جزئیات کامل حادثه فولاد مبارکه

تجهيزات كلايمر كه ازدپوهاسنگ آهن رابرداشته وروی نوارنقاله‌ها می‌ريزد،يك كابين داردكه درداخل آن اپراتورکارمی‌کند وظاهراكابل قطع شده وكابين سقوط می‌كند.