مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فولاد

فولاد

بوی بهبود در بازارهای فولاد

آخرین وضعیت بازارهای جهانی سنگ آهن، قراضه، بیلت، مقاطع و ورق نشان می دهد که محصولات فولادی در هفته گذشته روند مطلوبی را سپری کردند و با افزایش مواجه شدند.