پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فولاد

فروآلیاژ ازنا تعطیل شد

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران باحدود 630 کارگربه عنوان یکی ازبزرگ ترین تولیدکننده فروسیلیسیم تعطیل شد تا اینبار صدای بیکاری 500 کارگر از شهرستان ازنا به گوش رسد

رکورد گندله

بازگشت رونق به بازار فولاد

مدیرعامل فولادغدیرایرانیان:بازارفولادازابتدای سال ۲۰۱۷ (دی ماه آینده) بهبودمی یابدواین وضعیت برای ایران بسیار امید بخش است.