معدن

رفع مشکل ذخایر رو به پایان سنگ آهن ایران و خطر تخریب زیست بوم یوز ایرانی

رفع مشکل ذخایر رو به پایان سنگ آهن ایران و خطر تخریب زیست بوم یوز ایرانی

ذخایر سنگ آهن : بخشی از معدن دی 19 در مطنقه حفاظت شده محیط زیست قرار داشته و زیستگاه کمیاب ترین یوزپلنگ جهان بوده و این نهاد اجازه فعالیت را نمیدهد.

136 بازدید عطیه سادات میرعباسی چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ مشاهده بیشتر