پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

معدن

معدن

در گندله رکورد جهانی داشتیم

در گندله ركورد جهاني داشتيم تولید سالیانه این کارخانه 15 درصد بالاتر از ظرفیت نامی انجام شده است که بسیار محسوس بوده و پایان سال 96 ثبت خواهد شد.