مس

کوپريت يا مس سرخ اکسيده

کوپريت يا مس سرخ اکسيده

کوپريت يا مس سرخ اکسيده : کوپريت در دستگاه کوبيک متبلور مي‌شود و نام ديگر آن مس سرخ اکسيده است که به رنگ سرخ تا خاکستري سربي ‌ديده مي‌شود.