پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سیمان

سیمان

سیمان سفید عملیاتی می شود

سیمان سفید عملیاتی می شود این کارخانه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به لرستان کلنگ زنی شود احداث این کارخانه یکی از مطالبات اصلی مردم شهرستان ازنا است.