مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

نانومواد

میکروسکوپ STM تونلی روبشی

میکروسکوپ STM تونلی روبشی : در این گروه از میکروسکوپ ها، عملکرد میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) بر اساس جریان تونلی استوار است.

میکروسکوپ SEM الکترونی روبشی

میکروسکوپ SEM الکترونی روبشی : در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مانند میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، یک پرتو الکترونی به نمونه می‌تابد.