پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

نانومواد

میکروسکوپ SEM الکترونی روبشی

میکروسکوپ SEM الکترونی روبشی : در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مانند میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، یک پرتو الکترونی به نمونه می‌تابد.