نانومواد

میکروسکوپ STM تونلی روبشی

میکروسکوپ STM تونلی روبشی

میکروسکوپ STM تونلی روبشی : در این گروه از میکروسکوپ ها، عملکرد میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) بر اساس جریان تونلی استوار است.