پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

متالورژي

ماهیچه در ریخته گری Casting cores

ماهیچه ریخته گری : ماهیچه قسمتی از قالب است که شامل دو قسمت بدنه ماهیچه و تکیه گاه ماهیچه می باشد. جعبه ماهیچه . ماهیچه هایی که از جنس مواد قالب

گزارشکار آزمایشگاه شکل دادن فلزات

گزارشکار آزمایشگاه شکل دادن فلزات : در آزمایشگاه شکل دهی ابزار و تجهیزات مختلفی وجود دارد که محققین می توانند آزمایش ها و تحقیقات خود را انجام دهند.

گزارشکار آزمایشگاه انجماد فلزات

گزارشکار آزمایشگاه انجماد فلزات : در این گزارش تاثیر انواع متغیر هاي ریخته گري بر روي ریز دانگی آلیاژهاي آلومینیوم مطالعه و بررسی شده است.