پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

متالورژي

نانوتریبولوژی Nanotribology

نانوتریبولوژی Nanotribology : در مطالعات تریبولوژیک در مقیاس‌های نانو از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و میکروسکوپ نیروی اصطکاک (FFM)، استفاده روزافزون می‌شود.

میکروسکوپ SPM پروبی روبشی

میکروسکوپ SPM پروبی روبشی : در این تکنیک همانند سایر روش های میکروسکپی روبشی مانند میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، سطح نمونه توسط یک سوزن یا پروب روبش میشود

عملیات فورج (forging) یا آهنگری

عملیات فورج (forging) یا آهنگری کار بر فلز توسط پتک کاری یا پرس کاری و در آوردن آن به یک شکل مفید است. عملیات فورج از قدیمی ترین هنرهای فلزکاری است