پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

خوردگي

آشنایی با اصول اولیه خوردگی (J.R. Davis)

آشنایی با اصول اولیه خوردگی (J.R. Davis) خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ

راهنمای خوردگی زیرعایق ها (S. Winnik)

راهنمای خوردگی زیرعایق ها (S. Winnik) خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ

خوردگی قطعات جوشکاری (J. R. Davis)

خوردگی قطعات جوشکاری (J. R. Davis) خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ

مقاومت خوردگی (Hong Shih)

مقاومت خوردگی (Hong Shih) خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ