پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

خوردگي

علوم خوردگی و الکتروشیمی (Nestor Perez)

علوم خوردگی و الکتروشیمی (Nestor Perez) خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از

خوردگی خستگی و عوامل موثر بر آن

خوردگی خستگی و عوامل موثر بر آن : خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی

آشنایی با اصول اولیه خوردگی (J.R. Davis)

آشنایی با اصول اولیه خوردگی (J.R. Davis) خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ