کامپوزیت – ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک http://iran-mavad.com مرجع مهندسی مواد و متالورژی ، جوشکاری ، خوردگی ، نانو ، معدن ، استخراج ، بایو مواد ، مهندسی پزشکی Sun, 20 Jan 2019 12:02:52 +0330 fa-IR hourly 1 http://iran-mavad.com/wp-content/uploads/2016/10/cropped-fav-32x32.png کامپوزیت – ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک http://iran-mavad.com 32 32 نانو کامپوزیت AL-SiC ساخته شده به روش متالورژی پودر http://iran-mavad.com/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a2%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25db%258c%25d9%2588%25d9%2585 http://iran-mavad.com/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85.html#respond Wed, 16 Jan 2019 05:12:54 +0000 http://iran-mavad.com/?p=32915 نانوکامپوزیت آلومینیوم – سلیسیم کاربید امروزه کامپوزیت های زمینه فلزی از قبیل آلیاژهای آلومینیوم، نیکل و تیتانیوم که با ذراتی مانند سیلیسیوم کاربید، آلومینا و ویسکرزها تقویت شده اند، به دلیل خواص مکانیکی (سفتی و استحکام)، مقاومت به خزش بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون و خوردگی خوب، بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. افزودن […]

نوشته نانو کامپوزیت AL-SiC ساخته شده به روش متالورژی پودر اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
نانوکامپوزیت آلومینیوم – سلیسیم کاربید
نانوکامپوزیت آلومینیوم - سلیسیم کاربید

امروزه کامپوزیت های زمینه فلزی از قبیل آلیاژهای آلومینیوم، نیکل و تیتانیوم که با ذراتی مانند سیلیسیوم کاربید، آلومینا و ویسکرزها تقویت شده اند، به دلیل خواص مکانیکی (سفتی و استحکام)، مقاومت به خزش بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون و خوردگی خوب، بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. افزودن تقویت کننده های سرامیکی به زمینه فلزات، توسط مکانیزم های متعدد استحکام بخشی، از جمله ریزدانه کردن ساختار فاز زمینه، قفل کردن نابجایی های متحرک در حضور نانوزرات و انتقال بار، منجر به افزایش استحکام می شوند. برخی از این مکانیزم ها در حضور تقویت کننده های نانومتری با اهمیت می شوند. تحقیقات گسترده ای در زمینه کامپوزیت های زمینه آلومینیوم با ذرات تقویت کننده در ابعاد نانومتر مانند TiN ، آلومینا، نانولوله های کربنی برای حصول  به خواص مکانیکی بهتر انجام گرفته است.

از میان کامپوزیت های زمینه آلومینیوم اخیراً کامپوزیت های آلومینیوم/سیلیسیوم کاربید به دلیل مدول الاستیک، استحکام و پایداری حرارتی بالا مورد توجه ویژه هستند. این کامپوزیت ها می توانند به طور گسترده ای در هوا فضا و صنعت اتومبیل مانند جاذب های حرارتی، شفت های تحریک کننده اتومبیل، رتورهای ترمز وسایل نقلیه زمینی و همچنین پره های جت جنگنده مورد استفاده قرار گیرند. SiC به دلیل خواص مناسب، مانند استحکام، مدول یانگ و مقاومت به شوک حرارتی بالا و بخصوص به علت اتصال قوی با آلومینیوم، مورد تقویت کننده مناسبی برای آلومینیوم است.

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آلومینیوم نانوساختار و نانوکامپوزیت آلومینیوم ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات SiC ﺗﻮﺳﻂ روش آﻟﻴﺎژﺳﺎزی ﻣﻜﺎنیکی و ﭘﺮس ﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮونی روبشی و ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ و ﺧﻮاص ﻣﻜﺎنیکی آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ رﻳﺰسختی سنجی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

در این پست مقاله ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ AL-SiC ساخته شده به روش متالورژی پودر برای دانلود در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده شده است.

نوشته نانو کامپوزیت AL-SiC ساخته شده به روش متالورژی پودر اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85.html/feed 0
معرفی گرایش مواد مرکب (کامپوزیت) http://iran-mavad.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a8 http://iran-mavad.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8.html#respond Sun, 13 Jan 2019 16:57:58 +0000 http://iran-mavad.com/?p=32808 گرایش مواد مرکب چکیده گرایش مواد مرکب یکی از گرایش هایی است که تنها در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود. دانشجویان مهندسی مواد، مکانیک و پلیمر برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، می توانند گرایش مواد مرکب را انتخاب کنند. در این دوره باید جمعاً ۳۲ واحد اخذ گردد، که شامل دروس اجباری، […]

نوشته معرفی گرایش مواد مرکب (کامپوزیت) اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
گرایش مواد مرکب
گرایش مواد مرکب

چکیده

گرایش مواد مرکب یکی از گرایش هایی است که تنها در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود. دانشجویان مهندسی مواد، مکانیک و پلیمر برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، می توانند گرایش مواد مرکب را انتخاب کنند. در این دوره باید جمعاً ۳۲ واحد اخذ گردد، که شامل دروس اجباری، اختیاری، سمینار و پایان نامه می شود. دروس جبرانی نیز با توجه به رشته دانشجو در مقطع کارشناسی، بایستی انتخاب و گذرانده شود ولی جزء تعداد واحدهای کل دوره محسوب نمی شود.

مواد مرکب ( کامپوزیت)

کامپوزیت به موادی می گویند که از دو یا چند جزء که در یکدیگر حل نمی شوند، تشکیل شده است. خواص کلی کامپوزیت ها از خواص تک تک اجزاء آن بهتر است، که این هدف اصلی ساخت مواد کامپوزیت است. بهترین خصوصیت کامپوزیت ها به طور کلی، استحکام و چقرمگی بالا همراه با چگالی و جرم کم است. کامپوزیت ها مواد مهندسی هستند که اکثراً ساخته دست بشر هستند ولی کامپوزیت های طبیعی نیز در طبیعت وجود دارند. استخوان که ترکیبی از آپاتیت و کلاژن است و یا چوب که ترکیبی از  فیبرهای سلولزی و لینگنین است، از کامپوزیت های طبیعی موجود در طبیعت هستند.

کامپوزیت ها عموماً از دو بخش کلی تشکیل می شوند. بخش اول ماتریس، که همان فاز زمینه ای است که باعث ایجاد پیوستگی و چسبندگی فاز دوم، توزیع و انتقال بار به فاز دوم، حفاظت فاز دوم از شرایط محیطی و سایش مکانیکی می شود. بخش دیگر که به آن فاز دوم می گویند، نقش افزایش استحکام و تحمل بار ( که همان کاهش ابعاد به همراه افزایش استحکام و چقرمگی است) را ایفا می کند. مقدار، اندازه، شکل، توزیع و جهت گیری فاز دوم نقشی اساسی در خواص نهایی کامپوزیت ها دارند.

فاز زمینه و فاز تقویت کننده

انواع کامپوزیت‌ها

کامپوزیت ها بر اساس نوع زمینه ای که دارند به ۴ دسته کلی تقسیم می شوند که شامل:

کامپوزیتهای زمینه پلیمری (PMCs):

در کاربردهای تجاری، این دسته از کامپوزیت‌ها رتبه بالایی در مقایسه با دیگر انواع کامپوزیت‌ها دارند. زمینه از مواد گرما نرم (thermoplastic)، اپوکسی و مواد گرما سخت (thermoset) است. ترمو پلاستیک ها، مزایایی مانند خواص مکانیکی و سایشی خوب دارند و رزین های اپوکسی نیز از مهم ترین مواد، برای ایجاد زمینه پلیمری هستند.

از مزایای کامپوزیت های مستحکم شده با الیاف شیشه می توان به استحکام و سختی بالا، آسانی تولید الیاف با استحکام بالا از حالت مذاب، در دسترس بودن و قیمت پایین، پایداری شیمیایی خوب در محیط های خورنده، واکنش ندادن با زمینه پلیمری وخواص مکانیکی مطلوب در دمای بالا اشاره کرد. این کامپوزیت ها  محدودیت هایی از جمله تردی فاز شیشه ای و حداکثر دمای کاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد، دارند. از این کامپوزیت ها می توان در صنایع حمل ونقل، صنعت خودرو و صنایع دریایی و مصالح ساختمانی استفاده کرد.

کامپوزیت های مستحکم شده با الیاف کربن دارای بالاترین استحکام مخصوص و مدول الاستیسیته مخصوص در میان الیاف هستند و استحکام و مدول الاستیسیته بالای خود را در دماهای بالا به ویژه در محیط های غیر اکسیدی حفظ می کنند. اما در دما های بالا و محیط های اکسیدی، به سرعت اکسید می شوند. از این کامپوزیت ها در وسایل ورزشی، بدنه دوچرخه و هلیکوپتر و مخازن تحت فشار استفاده می کنند.

کامپوزیت های پلیمری مستحکم شده با الیاف آرامید مزیت هایی چون استحکام و مدول الاستیسیته بالاتر از فلزات، چقرمگی، مقاومت به ضربه و مقاومت به خزش و خستگی خوب دارند. ولی در محیط های اسیدی و بازی قوی دچار تخریب و تجزیه می شوند. از این کامپوزیت ها می توان در جلیقه های ضد گلوله، تایرها، طناب ها، مخازن تحت فشار و وسایل ورزشی استفاده کرد.

کامپوزیت‌های زمینه پلیمری

کامپوزیت‌های زمینه فلزی (MMCs) : 

این دسته که جزء مواد ساختمانی پیشرفته محسوب می شوند، از تقویت کننده های غیرفلزی در یک زمینه فلزی تشکیل شده اند. کامپوزیت‌های زمینه فلزی عمدتا در کاربردهای مهندسی استفاده می شوند، در مواردی که دمای کاری در محدوده ۲۵۰ تا ۷۵۰ درجه سانتیگراد است. مواد زمینه شامل مس، آلومینیم، تیتانیم و سوپر آلیاژها بوده و مواد تقویت کننده شامل: کاربید سیلسیم، بور، مولیبدن و آلومینا هستند. از این کامپوزیت ها در قطعات اتومبیل، شاتل های فضایی، تلسکوپ فضایی هابل، توربین ها و موتور های حرارتی استفاده شده است.

کامپوزیت های زمینه فلزی

کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی (CMCs):

این دسته نیز جزء مواد ساختمانی پیشرفته محسوب می شوند که از تقویت کننده های فلزی/ غیرفلزی در یک زمینه سرامیکی تشکیل شده اند. مقاومت ذاتی سرامیک ها در برابر اکسیداسیون و افت خواص مکانیک در دماهای بالا باعث شدهاست که به عنوان زمینه در کامپوزیت ها استفاده شود. در ابزار برش و ماشینکاری فلزات و آلیاژهای سخت از کامپوزیت آلومینا-کاربید سیلیسیوم که از کامپوزیت های زمینه سرامیکی به شمار می روند استفاده شده است.

کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی

کامپوزیتهای کربنکربن (CCs):

این دسته از کامپوزیت‌ها عمدتا برای قطعاتی که بایستی در شرایط دمایی سخت کار کنند، توسعه یافته اند. زمینه کربن است و تقویت کنندها شامل فیبرهای سه بعدی کربن در فرم های تابیده و بافته شده هستند. کامپوزیت‌های کربن-کربن، به علت اینکه در شرایط دمایی سخت، توانایی حفظ استحکام و حتی افزایش استحکام را دارند، در گستره وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. از کاربردهای این کامپوزیت ها می توان استفاده در موتور راکت و جت، اتومبیل و هواپیما، قالب های پرس داغ و توربین ها را نام برد.

کامپوزیت‌های کربن-کربن

کامپوزیت ها

شکل زیر نمودار دمای کار انواع کامپوزیت ها را نشان می دهد.

دمای کار انواع کامپوزیت ها

کامپوزیت ها بر اساس هندسه و شکل تقویت کننده به ۳ دسته کلی تقسیم می شوند.

تقویت کننده رشته ای یا فیبری: سطح مقطع تقویت کننده فیبری، می تواند در اشکال دایره ای، مربع یا شش گوشه باشد و قطر آنها در بازه ۰٫۰۰۰۲۵ تا ۰٫۰۱۲۵ سانتیمتر است. طول یا نسبت طول به قطر (L/D ratio) برای فیبرهای ناپیوسته تا صد برابر و برای فیبرهای پیوسته می تواند بسیار بزرگتر باشد.

تقویت کننده ذره ای: این نوع تقویت کننده که ذراتی ریز هستند، با به تاخیر انداختن حرکت نابجایی ها در کامپوزیت زمینه فلزی، موجب استحکام دهی زمینه می شوند. اگر اندازه ذرات از یک میکرون بزرگتر باشد، استحکام دهی ناشی از این ذرات، به علت تقسیم نیرو در زمینه است.

تقویت کننده ورقه ای: این تقویت کننده ها به شکل صفحاتی مسطح در ماتریس کامپوزیت قرار می گیرند.

هندسه و شکل تقویت کننده

تحصیل در گرایش مواد مرکب

دانشگاه

یکی از گرایش های مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مواد مرکب است. دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی مواد، مهندسی مکانیک و مهندسی پلیمر می توانند در مقطع کارشناسی ارشد گرایش مواد مرکب را انتخاب کنند. این رشته را برای اولین بار دانشگاه مالک اشتر در تهران در سال ۱۳۸۳ ارائه داد. دانشجویانی که در کنکور مهندسی مواد شرکت کرده اند، برای انتخاب گرایش مواد مرکب، کد ضریب ۴ از مجموعه مهندسی مواد و متالورژی، حق انتخاب در میان ۳ دانشگاه سراسری را دارند.

جدول زیر نام دانشگاه ها و تعداد دانشجویان مورد پذیرش برای دوره روزانه و شبانه در گرایش مواد مرکب در سال ۹۷ را نشان می دهد.

ردیف نام دانشگاه تعداد دانشجو
۱ دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار ۸
۲ دانشگاه صنعتی شاهرود ۳۲
۳ دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران ۲۰

دروس

دانشجویان با توجه به رشته ی مقطع کارشناسی خود بایستی دروس جبرانی خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها ، استاتیک و مقاومت مصالح را در ترم اول اخذ کنند. تعداد واحد دروس جبرانی جز تعداد کل واحدهای گذرانده شده در طول دوره محسوب نمی شود. دروس گرایش مواد مرکب در کارشناسی ارشد جمعاً در ۳۲ واحد به شرح زیر ارائه می شود:

 • دروس اجباری : ۱۶ واحد
 • دروس اختیاری : ۸ واحد
 • سمینار : ۲ واحد
 • پایان نامه : ۶ واحد

دروس اجباری در گرایش مواد مرکب مهندسی مواد به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ خواص مواد مرکب و آزمایشگاه ۴
۲ مکانیک محیط های پیوسته ۳
۳ ریاضیات مهندسی پیوسته ۳
۴ مکانیک مواد مرکب ۳
۵ طراحی سازه ها و قطعات مواد مرکب ۳

دروس اختیاری در گرایش مواد مرکب مهندسی مواد به شرح جدول ذیل می باشد، که با توجه به علایق و موضوع سمینار و پایان نامه، جمعاً ۶ واحد از میان این دروس باید اخذ و گذرانده شود.

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ روش اجزاء محدود ۲
۲ مواد مرکب زمینه پلیمری ۳
۳ مواد مرکب زمینه سرامیک ۳
۴ مکانیک شکست ۲
۵ اتصالات سازه های کامپوزیت ۳

موقعیت های شغلی گرایش مواد مرکب

مهندسین مواد در حقیقت مواد را برای استفاده های گسترده از چیپ های کامپیوتری و بال های هواپیما گرفته تا لوازم آشپزخانه و دستگاه های پزشکی توسعه ، فرآوری و آزمایش می کنند. آنها خواص و ساختار فلزات، سرامیک ها، پلاستیک ها، نانومواد و سایر مواد را به منظور ساخت ماده های جدید که نیازهای مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی را برآورده می کند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند.

مهندسین مواد مسئول تحقیق، شناسایی، طراحی و توسعه مواد برای تکنولوژی های پیشرفته و تولید دسته های زیادی هستند. مهارت آن ها در درک خواص و رفتار مواد مختلف از مواد اولیه تا محصولات نهایی نهفته است با کار کردن در صنایع مختلف، مهندسین مواد با ترکیب یا بهبود مواد به روش های مختلف کارایی، دوام و هزینه بهره ­وری فرآیند ها و مواد را بهبود می بخشند. توانایی پیشنهاد بهترین مواد برای یک محصول، با درنظرگرفتن پارامترهایی مانند خواص مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی موردنیاز بهمراه صرفه اقتصادی، بزرگترین مهارت مهندسین مواد است.

به طور کلی مهندسین مواد در زمینه های مختلف بسیاری مانند عمران، ساخت هواپیما، خودرو و صنایع دفاعی و یا در گروهی متشکل از مهندسین، شیمیدانان و دیگر متخصصان علم مواد می توانند شروع به فعالیت کنند. آگهی های استخدامی مهندسی مواد و متالورژی در تمام مقاطع و گرایش ها را می توانید به طور روزانه در این+لینک مشاهده کنید.

منابع مرتبط

منابع و کتاب های مرتبط با گرایش مواد مرکب، در سایت ایران مواد برای دانلود در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده شده است. تعدادی از این کتاب ها شامل:

برای مشاهده و دانلود سایر کتاب ها و منابع مرتبط با گرایش مواد مرکب در مهندسی مواد و متالورژی روی این +لینک کلیک کنید.

نوشته معرفی گرایش مواد مرکب (کامپوزیت) اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8.html/feed 0
مقدمه ای بر کامپوزیت ها و انواع آن – Introduction of composites and classification http://iran-mavad.com/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-types-of-composites.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25a2%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7-types-of-composites http://iran-mavad.com/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-types-of-composites.html#respond Sun, 17 Jun 2018 10:10:18 +0000 http://iran-mavad.com/?p=28770 کامپوزیت – مقدمه ای بر کامپوزیت ها و انواع آن کامپوزیت (composite) ترکیبی است، شامل حداقل دو جزء (فاز) که از نظر شیمیائی کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و این اجزا قابلیت انحلال در هم را نیز ندارند. خواص و عملکرد کامپوزیت‌ها قویا به اجزای سازنده آنها وابسته است. به طور کلی در کامپوزیت حداقل یک […]

نوشته مقدمه ای بر کامپوزیت ها و انواع آن – Introduction of composites and classification اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
کامپوزیت – مقدمه ای بر کامپوزیت ها و انواع آن

کامپوزیت (composite) ترکیبی است، شامل حداقل دو جزء (فاز) که از نظر شیمیائی کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و این اجزا قابلیت انحلال در هم را نیز ندارند. خواص و عملکرد کامپوزیت‌ها قویا به اجزای سازنده آنها وابسته است. به طور کلی در کامپوزیت حداقل یک جزء (فاز) غیرپیوسته، که به تقویت کننده (reinforcement) موسوم است، وجود دارد، که توسط یک زمینه (matrix) پیوسته احاطه شده است. فایبرگلاس، بتن و چوب نمونه هایی از کامپوزیت‌ها هستند. از خصوصیات کامپوزیت‌ها می‌توان به استحکام (strength)، سخت پایی (stiffness)، سبک بودن، داشتن نسبت استحکام به وزن مناسب اشاره کرد. برخی خواص کامپوزیت ها از فلزاتی مانند فولاد و آلومینیم نیز بهتر است که ذیلا به چند مورد اشاره می شود:

استحکام ویژه بالا، سخت پایی بالا در چرخه خستگی بلند مدت، مقاومت خزشی بالا، ضریب انبساط حرارتی و دانسیته پایین، مقاومت سایشی و خوردگی بهتر.

انواع کامپوزیت‌ها

 • طبقه بندی بر مبنای نوع مواد زمینه:

 1. کامپوزیتهای زمینه پلیمری (PMCs): در کاربردهای تجاری، این دسته از کامپوزیت‌ها رتبه بالایی در مقایسه با دیگر انواع کامپوزیت‌ها دارند. مواد تقویت کننده فیبرهایی (رشته هایی) از بور، کربن و گرافیت هستند. بیشتر از کربن-گرافیت یا فیبرهای آرامید (aramid) استفاده می شود که از اصلی ترین فیبرهای تجاری هستند. زمینه از مواد گرما نرم (thermo- plastic)، اپوکسی و مواد گرما سخت (thermo- set) است. ترمو پلاستیک ها، مزایایی مانند خواص مکانیکی و سایشی خوب دارند و رزین های اپوکسی نیز از مهم ترین مواد، برای ایجاد زمینه پلیمری هستند.
 2. کامپوزیت‌های زمینه فلزی (MMCs) : این دسته که جزء مواد ساختمانی پیشرفته محسوب می شوند، از تقویت کننده های غیرفلزی در یک زمینه فلزی تشکیل شده اند. کامپوزیت‌های زمینه فلزی عمدتا در کاربردهای مهندسی استفاده می شوند، در مواردی که دمای کاری در محدوده ۲۵۰ تا ۷۵۰ درجه سانتیگراد است. مواد زمینه شامل مس، آلومینیم، تیتانیم و سوپر آلیاژها بوده و مواد تقویت کننده شامل: کاربید سیلسیم، بور، مولیبدن و آلومینا هستند.
 3. کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی (CMCs): این دسته نیز جزء مواد ساختمانی پیشرفته محسوب می شوند که از تقویت کننده های فلزی/ غیرفلزی در یک زمینه سرامیکی تشکیل شده اند. کامپوزیت‌های زمینه فلزی عمدتا در کاربردهای مهندسی استفاده می شوند، در مواردی که دمای کاری در محدوده ۸۰۰ تا ۱۶۵۰ درجه سانتیگراد است.
 4. کامپوزیتهای کربن/کربن (CCs): این دسته از کامپوزیت‌ها عمدتا برای قطعاتی که بایستی در شرایط دمایی سخت کار کنند، توسعه یافته اند. زمینه کربن است و تقویت کنندها شامل، فیبرهای سه بعدی کربن در فرم های تابیده و بافته شده هستند. کامپوزیت‌های کربن/کربن، به علت اینکه در شرایط دمایی سخت، توانایی حفظ استحکام و حتی افزایش استحکام را دارند، در گستره وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند از صنایع موشکی و نظامی گرفته تا هوا فضا.

از مزایای کامپوزیت‌های کربن/کربن، به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

مقاومت در دماهای بسیار بالا  (۱۹۳۰ تا ۲۷۶۰ درجه سانتیگراد).

افزایش استحکام با افزایش دما (تا ۱۹۳۰ درجه سانتیگراد).

استحکام و سخت پایی بالا

مقاوت خوب در برابر شوک حرارتی

شکل‌‌ ۱ محدوده دمای کاری را برای انواع مختلف کامپوزیت‌ها نشان می دهد.

شکل‌‌ 1 محدوده دمای کاری را برای انواع مختلف کامپوزیت ها نشان می دهد.

شکل۱ محدوده دمای کاری انواع مختلف کامپوزیت‌ها.

 • طبقه بندی بر مبنای شکل و هندسه تقویت کننده

در این نوع طبقه بندی، مکانیزم استحکام دهی، قویا به هندسه و شکل تقویت کننده بستگی دارد.

 1. کامپوزیت‌های تقویت شده با ذرات ریز (particulate)
 2. کامپوزیت‌های تقویت شده با ورقه/ ویسکر (flake/whisker)
 3. کامپوزیت‌های تقویت شده با رشته (fiber)

شکل ۲ فلوچارتی از نحوه طبقه بندی این گروه از کامپوزیت‌ها را نشان می دهد.

شکل2. فلوچارت طبقه بندی کامپوزیت ها بر مبنای هندسه و شکل تقویت کننده.

شکل۲ فلوچارت طبقه بندی کامپوزیت ها بر مبنای هندسه و شکل تقویت کننده.

انواع تقویت کننده ها به شرح ذیل هستند:

تقویت کننده رشته ای یا فیبری: سطح مقطع تقویت کننده فیبری، می تواند در اشکال دایره ای، مربع یا شش گوشه باشد و قطر آنها در بازه ۰٫۰۰۰۲۵ تا ۰٫۰۱۲۵ سانتیمتر است. طول یا نسبت طول به قطر (L/D ratio) برای فیبرهای ناپیوسته تا صد برابر و برای فیبرهای پیوسته می تواند بسیار بزرگتر باشد.

تقویت کننده ذره ای: این نوع تقویت کننده که ذراتی ریز هستند، با به تاخیر انداختن حرکت نابجایی ها در کامپوزیت زمینه فلزی، موجب استحکام دهی زمینه می شوند. اگر اندازه ذرات از یک میکرون بزرگتر باشد، استحکام دهی ناشی از این ذرات، به علت تقسیم نیرو در زمینه است.

تقویت کننده ورقه ای: این تقویت کننده ها به شکل صفحاتی مسطح هستند.

انواع ساختار (structure) کامپوزیت:

ساختار یا ساختمان کامپوزیت‌ها به سه دسته تقسیم می شود: ساختار لایه ای، ساختار ساندویچی و ساختار ساندویچی شانه عسلی (honey comb).

در ساختار لایه ای، لایه ها به صورت ورقه ورقه، با جهت گبری صحیح روی یکدیگر چیده می شوند. مثالی از این نوع ساختار در بردهای مدار چاپی است که لایه هایی از پلاستیک تقویت شده و مس برای هدایت الکتریکی و عایق کاری، روی هم چیده شده اند. شکل۳ طرح واره ای از این ساختار را نشان می دهد.

شکل 3. طرح واره ای از کامپوزیت با ساختار لایه ای.

شکل ۳ طرح واره ای از کامپوزیت با ساختار لایه ای.

ساختار ساندویچی: در این ساختار مابین دو لایه نازک و مستحکم کامپوزیتی، مواد چسبنده ای متناسب با کاربرد سازه، قرار می گیرد. شکل ۴ طرح واره ای از این نوع ساختار را نشان می دهد.

شکل 4. طرح واره ای از کامپوزیت با ساختار ساندویچی.

شکل ۴ طرح واره ای از کامپوزیت با ساختار ساندویچی.

ساختار ساندویچی شانه عسلی: این ساختار مشابه ساختار ساندویچی بوده با این تفاوت که دارای هسته ای به شکل شانه عسل بوده که دانسیته پایینی دارد و مابین صفحات اصلی و لایه چسبنده قرار می گیرد. شکل ۵ طرح واره این ساختار را نشان می دهد.

 شکل 5. طرح واره ای از کامپوزیت با ساختار ساندویچی شانه عسلی.

 شکل ۵ طرح واره ای از کامپوزیت با ساختار ساندویچی شانه عسلی.

همچنین میتوانید کتاب “کامپوزیت ها و خواص آنها” را از اینجا + دانلود نمایید.

نوشته مقدمه ای بر کامپوزیت ها و انواع آن – Introduction of composites and classification اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-types-of-composites.html/feed 0
شغل مهندسی مواد و متالورژی در ایران و جهان http://iran-mavad.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af http://iran-mavad.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af.html#respond Sat, 16 Jun 2018 20:58:22 +0000 http://iran-mavad.com/?p=28598 بازار کار مهندسی مواد در این مقاله هر آنچه که برای آشنایی با بازار کار مهندسی مواد نیاز دارید با کلیه جزئیات ذکر شده است. بعنوان قدم اول به برخی از مشاغلی که از سمت کارفرمایان واقعی برای کارجویان واقعی در لینک زیر آورده شده است دقت کنید : ((مشاهده آگهی های استخدامی مهندسی مواد […]

نوشته شغل مهندسی مواد و متالورژی در ایران و جهان اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
بازار کار مهندسی مواد

در این مقاله هر آنچه که برای آشنایی با بازار کار مهندسی مواد نیاز دارید با کلیه جزئیات ذکر شده است. بعنوان قدم اول به برخی از مشاغلی که از سمت کارفرمایان واقعی برای کارجویان واقعی در لینک زیر آورده شده است دقت کنید :

((مشاهده آگهی های استخدامی مهندسی مواد و متالورژی هفته جاری))


کار مهندسین مواد و متالورژی چیست ؟

مهندسین مواد در حقیقت مواد را برای استفاده های گسترده از چیپ های کامپیوتری و بال های هواپیما گرفته تا لوازم آشپزخانه و دستگاه های پزشکی استفاده می شوند را توسعه ، فرآوری و آزمایش می کنند. آنها خواص و ساختار فلزات، سرامیک ها، پلاستیک ها ( نه در ایران )، نانومواد و سایر مواد را به منظور ساخت ماده های جدید که نیازهای مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی را برآورده می کند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند.

مهندسین مواد مسئول تحقیق، شناسایی، طراحی و توسعه مواد برای تکنولوژی های پیشرفته و تولید دسته های زیادی هستند. مهارت آن ها در درک خواص و رفتار مواد مختلف از مواد اولیه تا محصولات نهایی نهفته است با کار کردن در صنایع مختلف، مهندسین مواد با ترکیب یا بهبود مواد به روش های مختلف کارایی، دوام و هزینه بهره ­وری فرآیند ها و مواد را بهبود می بخشند. توانایی پیشنهاد بهترین مواد برای یک محصول، با درنظرگرفتن پارامترهایی مانند خواص مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی موردنیاز بهمراه صرفه اقتصادی، بزرگترین مهارت مهندسین مواد است.

آشنایی بیشتر با رشته مهندسی مواد و متالورژی در +اینجا

بازار کار مهندسی مواد و متالورژی

دسته بندی مهندسین مواد

مهندسین مواد با توجه به گستردگی وسیع انواع مواد مهندسی،خود را به چند دسته بر اساس نوع ماده مهندسی تقسیم کرده اند :

مهندسین متالورژی در فلزات متخصص هستند. مانند فولاد و آلومینیوم و سایر آلیاژها که در اثر افزدون سایر عناصر به فلزات خواص آنها بهبود داده می شود.

مهندسین سرامیک  مواد سرامیکی و فرایندهای آن را برای ساخت آن به محصولات مفید، از نازل موشک های دما بالا گرفته تا شیشه برای نمایشگرهای LCD، توسعه می دهند

مهندسین  پلیمر انواع مواد پلاستیکی را برای کاربردهای جدید توسعه می دهند. که البته در ایران مهندسین پلیمر قبلاً زیرشاخه رشته شیمی بوده و در حال حاضر بعنوان یک رشته مجزا در دانشگاه ها ارائه می شود.

مهندسین مواد مرکب مواد با خواص خاص و مهندسی شده برای استفاده در هواپیما، اتومبیل ها و اینگونه محصولات را توسعه می دهند.

مهندسین فرآوری نیمه هادی ها اصول علم و مهندسی مواد را برای توسعه مواد میکروالکترونیک جدید که کار محاسبه، حس و کاربردهای این چنینی را انجام می دهند را توسعه می دهند.

مواد مهندسی را در این +لینک بهتر بشناسید.

مهندسی علم مواد

وظایف مهندسین مواد

کارهایی که دقیقاً یک مهندس مواد انجام می دهد با توجه به صنعت، ماده خاص و بزرگی شرکتی که برای آن کار می کند متفاوت است. تعدادی از فعالیت های متداول بازار کار مهندسی مواد در بیشتر موقعیت های شغلی در سراسر دنیا ذکر شده اند:

 • انتخاب بهترین ترکیب مواد برای یک هدف خاص
 • تست کردن مواد برای تشخیص خواص مکانیکی و شیمیایی آنها
 • ارزیابی مشخصات فنی و فاکتور های اقتصادی مر بوط به فرآیند یا طراحی محصولات
 • آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزارهای مدل سازی کامپیوتر
 • مشاوره برای انطباق پذیری یک کارخانه با مواد و فرآیند جدید
 •  نظارت بر کارائی مواد و ارزیابی تخریب مواد
 • برنامه ریزی کردن و اجرای  کار های آزمایشگاهی به منظور بهبود مواد و روش های تولید که استاندارد های هزینه، مشخصات نمونه و کارایی را داشته باشند
 • مرور طرح های مواد جدید و ایجاد توصیه های مفید برای انتخاب مواد بر مبنای اهداف طراحی، از قبیل استحکام، وزن، مقاومت حرارتی، هدایت الکتریکی و هزینه
 • نظارت بر تولید و فرآیند های تست در مجموعه های صنعتی از قبیل، امکانات تصفیه فلزات، فرآیند گداختن یا ریخته گری، و یا فرآیند تولید مواد غیر فلزی
 • نظارت بر کنترل کیفیت محصولات در حین فرآیند تولید
 • بهبود خواص آلیاژ های فلزی با استفاده از عملیات حرارتی و مکانیکی
 • جدا کردن فلزات از سنگ معدن ها، و تصفیه و آلیاژ سازی آن ها برای به دست آوردن فلزات مفید.
 • فروختن و سرویس دادن محصولات فلزی
 • مانیتورینگ شرایط کارخانه و عملکرد مواد در حین استفاده
 • کمک در کسب اطمینان از مطابقت محصولات تولیدی با استاندارد های ملی و بین المللی
 • مشاوره در بازرسی، نگهداری و ترمیم روندانجام کارها
 • ملاحظه دلایل اقتصادی استفاده از مواد و جایگزین آنها، هم از لحاظ زمانی و هم پولی
 • ملاحظه انرژی مصرفی در حین تولید و بهینه سازی مصرف انرژی در حین کار محصول. به عنوان مثال، در کاربرد های حمل و نقل و ساخت و ساز
 • آنالیز داده های شکست محصولات و نتایج تست های آزمایشگاهی به منظور تشخیص و حل مشکل.
 • تعیین روش های مناسب برای تولید و اتصال مواد
 • تدریس در کالج ها و دانشگاه ها
 • نوشتن مقالات برای مجلات فنی، ژورنال ها و انتشارات انجمن تجاری.

در مقام کارشناس ارشد شغلی،کار شامل نوآوری های بیشتر و مسئولیت های مدیریتی بزرگتر است. این موقعیت دارای مهارت هایی است که از یک مهندس مواد معمولی انتظار نمی روند.

موارد ذکر شده مهم ترین عناوین فعالیت ها در بازار کار مهندسی مواد بطور کلی در کلیه کشورها است.

در ایران اما

بازار کار مهندسی مواد بسیار محدودتر بوده و فعالیت شغلی آن ها اگر کار تدریس و نوشتن مقالات را فاکتور بگیریم، اغلب به این صورت هستند:

 • کارشناس کنترل کیفیت
 • اپراتور خط تولید
 • کارشناس فروش
 • مهندسی جوش و بازرسی
 • اپراتور یا سرپرست آزمایشگاه
 • کارشناس تحقیق و توسعه

شرح هر کدام از عناوین شغلی بالا در این +لینک آمده است.

مهندس مواد خانم

محیط کاری مهندسین مواد

مهندسی مواد یک موقعیت گسترده بوده که در اکثر قسمت های صنعت و تولید در دسترس است. کارفرمایان در بازار کار مهندسی مواد می توانند شرکت های بزرگ جهانی باشند و یا آزمایشگاه های تحقیقاتی کوچک، که با دسته وسیعی از مواد که در زیر آمده اند کار می کنند:

فلزات، سرامیک ها، مواد شیمیایی، کامپوزیت ها، تجهیزات الکتریکی، شیشه ها، مواد معدنی صنعتی، الیاف کربن، پلاستیک ها، پلیمر ها، لاستیک ها، پارچه ها ؛ که البته مواد پلاستیک و لاستیک و پلیمرها و پارچه ها در ایران جزو زمینه فعالیت های مهندسی مواد نبوده و در رشته مهندسی پلیمر بصورت جداگانه آورده شده است.

بعضی از کارفرمایان مهم در بازار کار مهندسی مواد در زمینه های زیر هستند:

صنعت نیرو – برای مثال شرکت های نفت و گاز

صنایع فولاد، مس، الومینیم و سایر فلزات –  مانند کارخانجات عظیم فولادسازی ، تامین نسوز

ساخت و ساز و عمران – برای مثال کارخانجات سیمان سازی

صنایع تجهیزات سنگین –  مانند شرکت های ماشین سازی مانند

صنایع حمل و نقل – برای مثال شرکت های حمل و نقل ریلی

صنایع دفاعی –  برای مثال موشک سازی

ارتباطات از راه دور – به وجود آوردن الیاف شیشه به منظور بهبود تکنولوژی هایی مثل پهنای باند

مهندسی بیوپزشکی– به وجود آوردن مواد برای اجزائی مانند … و موادی برای جایگزینی مفاصل مانند زانو و لگن.

درآمد مهندسین مواد

گزارش های مختلفی از درآمد مهندسین مواد در سراسر دنیا وجود دارد که در اینجا به معتبرترین آمارها ا اشاره می شود:

مهندسی مواد در ایالات متحده امریکا با ۶۸٫۳۵۸ دلار درآمد در سال، دومین شغل مهندسی پردرآمد است (سال ۲۰۱۶ ). در آمارمنتشر شده توسط وبسایت glassdoor.com درآمد مهندسین مواد در ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ بصورت میانگین سالانه ۷۵٫۱۱۹ دلار گزارش شده است.درآمد مهندسی متالورژی

اما بازه درآمدی سالیانه مهندسین مواد در بریتانیا از ۲۰ هزار پوند شروع و تا ۵۰ هزار پوند افزایش می یابد. کار کردن به عنوان مهندس ارشد مواد درآمدی بالای ۶۰هزار پوند دارد.

با توجه به اینکه آمار دقیقی از درآمد مهندسین مواد در ایران تاکنون در دسترس قرار نگرفته است بر اساس تجربه و شناخت شخصی از شاغلین این رشته می توان گفت :

درآمد مهندسین مواد از سالانه ۱۸ میلیون تا ۹۶ میلیون متفاوت است. بطور میانگین می توان گفت در حال حاضر درآمد مهندسین مواد بین ۲ تا ۴ میلیون تومان در ماه است.

خانم ها در رشته مهندسی مواد

با وجود اینکه در رشته مهندسی مواد خانم ها بیشتر از رشته های دیگر مهندسی، استخدام می شوند اما باز هم تعداد آن ها کمتر است. در سطح دنیا سازمان هایی مانند WISE و جامعه زنان مهندس WES برای کارکردن زنان مهندس در این حرفه تلاش کرده اند. اما خانم ها در ایران اغلب در جایگاه شعلی کارشناس و مهندس فروش، کارشناس آزمایشگاه، کارشناس کنترل کیفیت استخدام می شوند.

تجربه کاری

در سطح دنیا برای شروع یک شغل در بازار کار مهندسی مواد نیازی به سابقه و تجربه کاری نیست اما در ایران با توجه به خیل عظیم جویندگان کار و همچنین مهارت ضعیف فارغ التحصیلان، کارفرمایان یکی از شروط اصلی را دارا بودن سابقه کار قرار داده اند، لذا برای ورود به بازار کار مهندسی مواد اغلب باید از کارآموزی و کارهای رایگان شروع کرد.

توسعه حرفه ای

برای حرفه ای و برجسته شدن در رشته مهندسی مواد باید دو مورد را مدنظر قرار داد : ۱- ) ۲- به روز بودن اطاعات.

 1. کسب مهارت های فنی و تخصصی : این مهارت ها را می توان از طریق کسب تجربه و مطالعه شخصی کسب کرد اما شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی می تواند شما را سریعتر و بهتر به نتیجه برساند. لیست این دوره های آموزشی را در این +لینک می توانید مشاهده کنید. کاربا استانداردها، شناخت مواد، روش های آنالیز مواد، نرم افزارهای طراحی،نرم افزارهای تحلیلی، زبان های کدنویسی و ….
 2. به روز بودن اطلاعات : مهم است که با تغییرات در تکنولوژی و مواد جدید به روز شویم و بنابراین باید مسئولیت توسعه مداوم حرفه ای CPD را به عهده بگیرید. به روز شدن ممکن است با کارهایی مثل شرکت در کنفرانس ها، سمینار ها، دوره های کوتاه تکمیل کننده و خواندن منابع حرفه ای حاصل شود.

چشم انداز شغلی

در این رشته مهندسی دورنمای شغلی به طور کلی خوب است. به دلیل تعداد زیادی حوزه های تخصصی و رشد سریع تکنولوژی در این رشته، به صورت ثابت تقاضا برای مهندسین مواد وجود دارد. هنگامی که شما تجربه ای را به دست آورده اید، این امکان وجود دارد که وارد یک پست مدیریتی شوید ( در یک آزمایشگاه یا یک شرکت وسیع تر) یا یک زمینه تخصصی فنی را گسترش دهید.

ارتقا به مقام مدیریت بستگی به اندازه و حوزه کاری شرکت دارد؛ به عنوان مثال، یک آزمایشگاه بیوپزشکی فوق تخصصی نمی تواند موقعیت شغلی مدیریتی را در شرکت جهانی نفت و گاز پیشنهاد دهد.

شما می توانید یک نقش مهم را در یافتن  فرآیند ها و محصولاتی با بیشترین بازدهی انرژی و کمترین آلودگی و ایجاد تلفات داشته باشید. این جنبه خاص از نقش مهندس مواد ممکن است باعث افزایش ارتقای دور نمای اکثر شرکت ها شود.

شما می توانید با توجه به علاقه ای که دارید روی یک جهت خاص تمرکز کنید. برای مثال شما می توانید تصمیم بگیرید که در آزمایشگاه کار های تحقیقاتی کنید و یا ممکن است روی تولید و فرآیند تمرکز کنید.

با تجربه زیاد شما می توانید شرکت مشاوره ای ایجاد کنید و یا یک کار تخصصی کوچک را پایه گذاری نمایید، و یا می توانید به عنوان پیمان کار در سازمان ها و پروژه های متنوعی کار کنید.

همچنین این امکان وجود دارد که در تحصیلات عالی دانشگاهی تدریس و سخنرانی کنید.

و آنچه واضح است برای متخصص شدن در این رشته نباید به گذراندن دروس دانشگاهی اکتفا کنید بلکه بایستی علاوه بر طی دوره های کارآموزی در صنایع مرتبط از طرق مختلف و بازدیدهای علمی، دوره های آموزشی که مهارت های لازم را که در دانشگاه کسب نمی شود را بگذرانید. ایران مواد تنها برگزار کننده تخصصی دوره های فنی و مهارتی مهندسی مواد در ایران است. برای مشاهده لیست این دوره ها روی این +لینک کلیک کنید.

 

نوشته شغل مهندسی مواد و متالورژی در ایران و جهان اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af.html/feed 0
رشته مهندسی مواد و متالورژی (معرفی،جایگاه،شغل،بازارکار) http://iran-mavad.com/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%8c%d8%b4%d8%ba%d9%84.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c%25d8%258c%25d8%25b4%25d8%25ba%25d9%2584 http://iran-mavad.com/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%8c%d8%b4%d8%ba%d9%84.html#comments Tue, 05 Jun 2018 15:21:01 +0000 http://iran-mavad.com/?p=28354 مهندسی مواد Material Science & Engineering مقدمه علم مواد شامل پژوهش و تحقیق برای دستیابی به دانش پایه و اساسی در مورد ساختار درونی، خواص و فرآیند نمودن مواد است. در حالیکه مهندسی مواد اصولاً در ارتباط با استفاده عملی از دانش پایه مواد (علم مواد) است به گونه ای که بتوان مواد را به […]

نوشته رشته مهندسی مواد و متالورژی (معرفی،جایگاه،شغل،بازارکار) اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
مهندسی مواد

Material Science & Engineering

مقدمه

علم مواد شامل پژوهش و تحقیق برای دستیابی به دانش پایه و اساسی در مورد ساختار درونی، خواص و فرآیند نمودن مواد است. در حالیکه مهندسی مواد اصولاً در ارتباط با استفاده عملی از دانش پایه مواد (علم مواد) است به گونه ای که بتوان مواد را به محصولات دلخواه یا مورد نیاز جامعه تبدیل کرد. در واقع لغت علم و مهندسی مواد ترکیب دهنده هر دو بخش علم مواد و مهندسی مواد است. علم مواد نهایت دانش پایه بوده و مهندسی مواد نهایت دانش کاربردی است و هیچ مرز مشخصی، جهت تفکیک و جدانمودن این دو مقوله از یکدیگر وجود ندارد.

علم و مهندسی مواد چیست؟

بهتر است اینطور بگوییم: مطالعه همه چیز! همه آن چیزی که هر روز می بینید! کفش های که می پوشید، ظرف هایی که در آن غذا می خورید، سی دی هایی که به آن ها گوش می دهید، تلفن همراهی که استفاده می کنید، اتومبیلی که آنرا می رانید، همه از مواد مختلف ساخته شده اند.

درک اینکه مواد چگونه کنار هم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتی کاملاً یک ماده جدید ساخته شود اینها آن چیزهاییست که علم مواد درگیر آنهاست.

نمودار زیر مشخص کننده ارتباط بین علوم پایه با علم و مهندسی مواد است:

شاخه های مهندسی مواد


مواد دقیقا چه هستند ؟

این سوال خیلی کلی است چرا که مواد خود ذات سازنده سایر چیزها هستند. شما می توانید دقیقاً برای این واژه اسمی انتخاب کنید ؟ مواد می توانند طبیعی باشند مانند چوب، یا ساخت دست انسان باشند مانند پلاستیک. هم اکنون که در حال مطالعه این مقاله هستید یبش از ۳۰۰٫۰۰۰ نوع ماده مختلف شناخته شده است (اگر شما برای هر کدام ازین تعداد ماده هر در ثانیه یک اسم انتخاب کنید فقط ۳ شبانه روز کامل طول می کشد که یک لیست تهیه کنید!) و با توجه به مهندسین مواد همواره در حال ساخت و ترکیب مواد مختلف باهم به روش های جدید هستند، شمار مواد تقریباً بی نهایت است.

اکثر مواد درون دسته های کلی و بزرگ، قرار می گیرند:

فلزاتفلزات

دوره های وسیعی از تمدن بشری – مانند عصر برنز و عصر آهن- بدلیل فلزات نام گذاری شده اند. همین برای درک اهمیت این مواد در زندگی بشر کافی است! فلزات اولین موادی بودند که “مهندسی” شدند بدین معنی که مردم بجای اینکه اجازه دهند خواص طبیعی فلزات مشخص کند که باید در چه مواردی استفاده شوند، توانستند آنها را برای تامین نیازهای خود تغییر دهند و آنطور که خود می خواهند از آن ها استفاده کنند. این روزها مهندسین مواد از فلزات چنان استفاده هایی می کنند که حتی تا همین سال های اخیر تصور آن هم مشکل بود! بعنوان مثال تغییرشکل مس به سیم های ریزی که صدها برابر از رشته موی شما نازک تر است!

سرامیک هاسرامیک ها

برای درک ساده، یک ظرف چینی را تصور کنید. البته این فقط یک نوع از سرامیک ها است. سرامیک ها می توانند بعنوان جایگزین استخوان یا دندان استفاده شوند، برای ابزار برش بسیار قوی یا برای هدایت الکتریسیته و یا حتی عایق آن مورد استفاده قرار گیرند. سرامیک ها از اضافه شدن اکسیژن یا نیتروژن به فلزات پدید می آیند.

نیمه هادی ها

نیمه هادی ها

وجود یکی از این مواد (سیلیکون) هم اکنون مطالعه این مقاله را برای شما امکانپذیر کرده است! چراکه سیلیکون یک ماده بنیادی در چیپ های الکترونیکی کامپیوتری است. “نیمه هادی ها” موادی هستند که می توانند الکتریسیته را با افزودن مقادیری “ناخالصی” انتقال دهند اما در حالت عادی عایق هستند. سی دی پلیر، تلفن و همراه شما همگی به نیمه هادی ها وابسته هستند.

پلیمرهاپلیمر ها

پلیمرها ملکول های بسیار بزرگی هستند که از ملکول های کوچکتر که به یکدیگر بصورت تکرارشونده متصل هستند تشکیل شده اند. شاید ندانید اما شما هر روز بیش از هر ماده دیگری، با پلیمرها در تماس هستید و آنها را لمس می کنید. موس، کیبورد، قاب تلفن همراه از پلیمرها ساخته شده اند، همچنین کلیه رنگ ها انواعی از پلیمرها هستند. ضمناً، بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنید از پلیمرهای طبیعی ساخته شده اند!

تعریف سایر مواد کمی سخت تر است …

کامپوزیت ها

کامپوزیت ها

کامپوزیت ها ترکیب مواد مختلف هستند که می توانند به سادگی سیمان تقویت شده با میله های فولادی باشند یا خط مقدم تولید یک دوچرخه فیبرکربنی فوق سبک. مکان هایی که مواد مختلف یکدیگر را ملاقات می کنند ( فصل مشترک ) اغلب خواص جدیدی می سازند که اساساً متفاوت ، و بهتر ، از آن ها در حالتی است که بصورت مجزا و تنها استفاده می شوند.

بیو مواد

بیو مواد

هر بخش از بدن شما یک ماده است! استخوان ها، ماهیچه ها، ناخن ها، موها و پوست همگی مثال های از انواع مواد با خواص قابل توجهی هستند که در بدن شما وجود دارند. برخی دانشمندان در تلاش بر الگو برداری از طراحی طبیعی هستند تا موادی را برای سایر کاربردها بسازند بعنوان مثال طراحی فوم ها با الگوبرداری از استخوان ها برای ساخت موادی مستحکم و سبک. بیو ماده به ماده ای با منشاء طبیعی یا مصنوعی گفته می شود به منظور درمان، التیام یا جایگزینی بافت موجودات زنده به کار می رود.

و برخی فقط عجیب و غریب هستند …

مواد پیشرفته

مواد خارق العاده

مهندسین مواد در حال کشف و اختراع دسته کاملاً جدیدی از مواد هستند – مانند buckyballها و نانولوله های کربنی که کره ها یا سیلندرهای بسیار ریزی هستند که از اتم های کربن ساخته می شوند. همچنین “آئروژل” مواد متخلخل فوق سبک هستند که می توان گفت تقریباً از هوا ساخته شده اند! نانوتکنولوژی مهندسین مواد را به سمت ابعاد جدیدی برده است در حدی که آنها می توانند مواد جدید را با کنار هم قرار دادن اتم ها و مولکول ها به یکدیگر، ایجاد نمایند که خواصی را به ارمغان می آورد که تاقبل از آن حتی تصور هم نمی شده است.

 

جهت آشنایی بیشتر با مواد مهندسی از جنبه علمی و مهندسی مطالعه مقاله آشنایی مواد مهندسی را پیشنهاد می کنیم.

مهندسین مواد چه کاری انجام می دهند؟

احتمالاً تاکنون درباره  یک شیمی دان، فیزیک دان یا بیولوژیست شنیده باشد، اما درباره علم مهندسی مواد چیزی شنیده بودید؟ احتمالاً خیر. یکی از دلایلی که وجود دارد این است که مهندسین مواد گستره وسیعی از فعالیت ها را پوشش می دهند و دست به عرصه های مختلف شامل شیمی، بیولوژی و فیزیک، برده اند به همین دلیل عموم مردم آن را اختصاصاً برای یک فعالیت با اسم خاص نمی شناسند.. گاهی اوقات مهندسین مواد مهندس سرامیک یا مهندس پلیمر و یا متالورژیست نامیده می شوند و شما می توانید محل کار آنها را درمحل کار در صنایع، آزمایشگاه ها و دانشگاه های سراسردنیا بیابید.

با وجود گوناگونی آنها ، مهندسین مواد از یک نقطه نظر یکسان به مواد نگاه می کنند: آنها بدنبال ارتباط بین فهم ساختار مواد، خواص آنها ، چگونگی فرآیندهای ایجاد تغییرات در آنها، و کاری که آن مواد می توانند انجام دهند و کاربرد آنها هستند.

در گذشته، مردم از طریق سعی و خطا، مواد مختلف را استفاده و مطابق نیاز خود تغییر می دادند و در مقیاس بزرگ و قابل دید کار می کردند بعنوان مثال حرارت دادن و سردکردن تکه های آهن (چدن یا فولاد) با هدف سخت سازی. مهنسین مواد مدرن با مهارت خاصی مواد را بسته به اصول استنباط شده از چگونگی رفتار مواد در قرارگرفتن کنار هم، که اغلب در مقیاس غیرقابل دید با چشم غیرمسلطح در مقیاس اتمی، تغییر داده و بهبود می دهند. این مقدار چقدر کوچک است؟ برای قرار دادن نقطه در انتهای این جمله شما نیاز به تریلیون ها اتم دارید.

رشته مهندسی مواد در ایران

رشته مهندسی مواد در ایران از لحاظ آموزش با سایرکشورها بسیاز متفاوت است. واحدهای آموزشی، گرایش ها، میزان شناخته بودن در جامعه علی الخصوص فعالان صنعتی نسبت به فارغ التحصیلان این رشته، با آنجه در سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد فرسنگ ها فاصله است، که دلیل آنرا می توان در تازه کار بودن رشته مهندسی مواد در علوم دانشگاهی ایران (نسبت به سایررشته های مهندسی ) جست.

گرایش های مهندسی مواد

مقطع کارشناسی

هرچند که در حال حاضر وزارت علوم و فناوری سیاست یکپارچه سازی و از بین بردن گرایش های مهندسی مواد در مقطع کارشناسی دارد اما هنوز در برخی دانشگاه ها این گرایش بندی وجود دارد که معرفی آن خالی از لطف نیست :

 • متالورژی صنعتی :  گرایش “متالورژی” به دو شاخه متالورژی صنعتی و متالورژی استخراجی تقسیم بندی می شود که با توجه به گستردگی این رشته از هم تفکیک شده اند. متالورژی صنعتی یک شاخه از مهندسی مواد است که رفتار فیزیکی و شیمیای عناصر فلزی، ترکیبات بین فلزی آنها، و مخلوط آنها که آلیاژ نامیده می شود را مورد بررسی قرار می دهد. متالورژی صنعتی فن و تکنولوژی فلزات است : راهی که در آن علم فلزات به کاربرد عملی تبدیل می شود. متالورژی با “مهارت کار با فلزات” تفاوت دارد.

آشنایی بیشتر با متالورژی صنعتی ، واحد های دانشگاهی، آینده شغلی، میزان درآمد و جایگاه آن در جهان در این +لینک

 • متالورژی استخراجی : فرآیندهای مختلفی که برای استخراج فلزات از سنگ های معدنی آن صورت می گیرد را متالورژی استخراجی می شناسند. جداسازی فلزات از سنگ معدن و تصفیه آنها، شناخت انواع کوره ها، سوخت ها و فعل و انفعالات شیمیانی آنها توضیح بهتر این گرایش است. متالورژی استخراجی با رشته مهندسی معدن بسیار متفاوت است و نباید هر دوی آنها را مشابه دانست!

آشنایی بیشتر با متالورژی استخراجی ، واحد های دانشگاهی، آینده شغلی، میزان درآمد و جایگاه آن در جهان در این +لینک

 • سرامیک : مهندسی و علم سرامیک مطالعه ی مواد غیرآلی و غیر فلزی است. مهندسی سرامیک مطالعه ی تمام مواد سرامیکی، فرآیند های ساخت، خواص، کاربرد ها و غیره را پوشش می دهد.

آشنایی بیشتر با گرایش سرامیک ، واحد های دانشگاهی، آینده شغلی، میزان درآمد و جایگاه آن در جهان در این +لینک

مقطع کارشناسی ارشد

 • شناسایی و انتخاب مواد مهندسی : این گرایش را می توان گرایش اصلی مهندسی مواد در مقطع ارشد نامید. این گرایش دروس اصلی مهندسی مواد را شامل می شود. دانشجویان در این گرایش با کلیت هر کدام از سایرگرایش ها آشنا شده و نگرشی دقیق تر به روش های آزمایشگاهی آنتخاب و آنالیز مواد پیدا می کنند. بهمین دلیل فارغ التحصیلان این رشته توانایی های عمومی تری نسبت به سایر گرایش ها که تخصصی هستند دارند. هدف از تحصیل دانشجو در این گرایش : شناخت کلی از مواد مختلف و خواص و کاربرد آنها، توانایی آنالیز مواد، توانایی طراحی روش ساخت مواد مختلف در هر کاربرد، آنالیز مکانیزم های تحلیل و تخریب مواد، و ارائه راهکارهای بهبود مواد ،  آشنایی بیشتر با شناسایی و انتخاب مواد مهندسی در این +لینک
 • جوشکاری : دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گرایش جوشکاری، استانداردها و کدهای جوشکاری، متالورژی جوش و فرایندهای جوشکاری را مطالعه می کنند. همچنین روشهای اتصال دهی مواد و مدلسازی آنها را نیز مورد بررسی قرار میدهند. مدرک کارشناسی ارشد مهندسی جوش، فارغ التحصیلان را برای حرفه های تحقیق، آموزش یا تولید آماده می‌کند. آشنایی بیشتر با گرایش جوشکاری در این +لینک
 • خوردگی : پدیده خوردگی یک زیان اقتصادی عظیم برای همه کشورهای صنعتی به شمار می شود. نقش مهندس خوردگی آن است که با توجه به محیط و شرایط کاری مورد نظر، ماده ­ای را انتخاب کند که در برابر خوردگی مقاوم بوده و یا اینکه سرعت خوردگی را در آن ماده تا حد قابل قبولی کاهش دهد.وظیفه اصلی یک مهندس خوردگی کنترل شرایط در محیط های مختلف برای جلوگیری از وقوع خوردگی بخصوص در قطعات حساس است. آشنایی بیشتر با گرایش خوردگی در این +لینک
 • ریخته گری :  ریخته گری جزو صنایع مادر هرکشوری است. این گرایش را می توان صنعتی ترین گرایش مهندسی مواد معرفی کرد. دانشجویان در این گرایش با طراحی سیستم ریخته گری، مفاهیم و تکنیک های پیشرفته ریخته گری و علوم به روز آن آشنا می شوند تا صنعت سنتی کشور را به سمت پیشرفت های ریخته گری دنیا سوق دهند. آشنایی بیشتر با گرایش ریخته گری در این +لینک
 • استخراج فلزات :  تالورژی استخراجی جاییست مابین رسوبات معدنی فلزات و فلزات به صورت آماده برای استفاده در صنعت. به عبارت دیگر متالورژی استخراجی به فرایندهای مختلفی اشاره دارد که برای جدا کردن فلزات با ارزش از سنگ معدن آنها استفاده می شوند. دانشجویان در این گرایش با روش های خالص سازی فلزات و تکنیک های آن آشنا می شوند. آشنایی بیشتر با گرایش استخراجی در این +لینک
 • بیومواد : دانشجویان گرایش بیو مواد با بکارگیری صحیح این مواد در بدن انسان و در تجهیزات پزشکی آشنا می‌گردند. به علاوه آنان با زمینه های طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی و طراحی و ساخت اعضای مصنوعی انسان آشنا می شوند. آشنایی بیشتر با گرایش بیومواد در این +لینک
 • نانومواد :  نانوفناوری با مهندسی مواد ارتباط داشته و باعث به وجود آمدن زمینه های تحقیقاتی جدیدی در این رشته شده است. ساختار مواد در ابعاد میکرومتر و نانومتر، در مهندسی مواد مطالعه می شوند. آشنایی بیشتر با نانومواد در این +لینک
 • شکل دادن فلزات : در حال تکمیل ( بزودی )
 • مواد مرکب : در حال تکمیل ( بزودی )

بازار کار مهندسی مواد و متالورژی

مهندسین مواد در حال حاضر (سال ۱۳۹۷) در صنعت ایران اغلب در چند جایگاه ذیل وارد بازار کار می شوند:

 • کارشناس کنترل کیفیت : حقیقت امر این است که اساساً مهندسان مواد نه در اصل مفهوم و نه در دانشگاه برای جایگاه کارشناس کنترل کیفیت تربیت نمی شوند. اما بیش از هرجایگاه دیگری، صنعت مهندسین مواد را برای جایگاه کارشناس کنترل کیفیت در کنار مهندسین مواد جذب می کند. شناخت استانداردها، یادگیری کار با استانداردها، تسلط به تست های مخرب و غیرمخرب از جمله مهارت هایی است که مهندسین مواد نیازمند کسب آن برای این جایگاه شغلی هستند. که معمولاً هیچ کدام ازین مهارت ها در حین تحصیل مقاطع کارشناسی و ارشد در دانشگاه های ایران به دانشجویان آموزش داده نمی شود و دانشجو می بایست با مطالعه شخصی یا شرکت در دوره های آموزشی آموزشگاه های آزاد آنها را کسب کند. اطلاعات بیشتر راجع به دوره های آموزشی مورد نیاز در این +لینک
 • اپراتور خط تولید : از مهندسین مواد در جایگاه اپراتور تولید نیز آنطور که شایسته است استفاده نمی شود چراکه کارفرمایان ترجیح می دهند مهندسین مکانیک که اصطلاحاً دست به آچارتر هستند استفاده کنند مگر در شرایطی که امکان استفاده از مهندسین مکانیک نباشد مهندسین مواد به کار گرفته می شوند بعنوان مثال : اتاق کنترل LF در کارخانجات فولاد سازی که نیاز به دانش آلیاژسازی است. این جایگاه شغلی معمولاً نیازمند مهارت خاص و ویژه ای ندارد و صرفا آنچه دانشجو در مقطع کارشناسی می آموزد کافی است و مهارت را پس از استخدام در محل کار کسب می کند.
 • کارشناس فروش : در حال حاضر از مهندسین مواد نیز موقعیت های شغلی “کارشناس فروش” و “مهندسی فروش” دریافت می کنند که البته حجم آنها نیز نسبت به سایر موقعیت ها کم نیست و می توان گفت به تنهایی نیمی از فرصت های شغلی مهندسین مواد را تشکیل می دهد. هرچند که کارشناس فروش و مهندسی فروش نیز برای برخی از فارغ التحصیلان منطقی بنظر می رسد اما تخصص اصلی مهندسین مواد در بحث بازرگانی، باید ” کارشناس خرید” و “مهندسی خرید و تامین مواد” باشد در صورتیکه در این باره تعداد فرصت های شغلی در ایران برای مهندسین مواد آن چنان اندک است که می توان آنرا صفر برشمرد! یک مهندس مواد مواد را انتخاب می کند و می شناسد و مواد با بهترین خواص موردانتظار همراه با درنظر گرفتن مقرون به صرفه و در دسترس بودن را می تواند برای پروژه ها تعریف شناسایی و تهیه نماید.
 • مهندسی جوش و بازرسی : این جایگاه شغلی در ایران مابین چندین رشته مهندسی مواد ، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع ، مهندسی عمران، و البته سایر رشته های غیرمهندسی، تقسیم می شود. برای ورود به بازار کاری بازرسی جوش و تست های غیرمخرب بایستی مدارک آموزشهای آزاد را تهیه کرد و تعلیم دید که البته هیچ محدودیتی در آن از لحاظ رشته وجود ندارد و از رشته های مختلف می توانند آنرا تهیه و وارد بازار کار آن شوند. مهندسی جوش، هر چند که مختص مهندسین مواد نیست، اما یک شغل پردرآمد و البته حساس است. در مقطع کارشناسی دانشجویان مهندسی مواد مهارتی در آن کسب نی کنند در مقطع ارشد تنها در گرایش جوشکاری و تنها طی چند واحد تئوری آموزش هایی کسب می کنند. اما برای ورود به بازار کار مهندسی جوش نیاز به گذراندن دوره های فنی مختلفی است که توسط آموزشگاه های فنی و البته فنی حرفه ای برگزار می شود.
 • اپراتور یا سرپرست آزمایشگاه : یکی از ایده آل ترین موقعیت های شغلی که برای فارغ التحصیلات رشته مهندسی مواد می تواند بوجود آید کار در فضاهای آزمایشگاهی کارخانجات است. جاییکه مواد ورودی و محصولات خروجی مورد آزمایش قرار می گیرند. بعنوان مثال آزمایشگاه بخش فولادسازی کارخانجات فولاد، از مذاب فولاد در لحظه نمونه گیری و آنالیز می کنند تا وضعیت آنالیز شیمیایی مذاب را در آلیاژسازی و درصد هرکدام از عناصر را بررسی نمایند. برای این جایگاه شغلی نیز، کار با استانداردها، آشنایی با آزمون های مخرب، روش های آنالیز مواد و بررسی های ریزساختاری نیاز است که اغلب در طی دروس دانشگاهی قابل کسب بوده اما کافی نیست. سطح مورد نیاز جایگاه شغلی با آنچه در دانشگاه انجام می گردد بسیار متفاوت است. در اینباره نیز دوره های آموزشی فنی در  مراکز فنی حرفه ای وجود دارد. بعنوان مثال دوره آموزشی کار با دستگاه کوانتومتری
 • کارشناس تحقیق و توسعه :  کارشناس R&D در بخش مواد نیز از بهترین موقعیت های شغلی است که مهندسین مواد می توانند در آن شاغل شوند. در اصل یک مهندس مواد بایستی در جایگاه ” شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ” فعالیت کند اما نه تنها صنعت هیچ استقبالی در برابر این مهارت ندارد بلکه دانشگاه ها نیز فارغ التحصیلان ماهری در این زمینه تربیت نمی کنند. آنجه دیگر دقت نمی شود فلسفه وجودی مهندسی مواد است! که در ایران به حاشیه کشیده شده و فارغ التحصیلان ناچاراً در زمینه های فرعی تر شاغل می شوند. البته این عدم بکارگیری مهندسی مواد در جایگاه اصلی خود و عدم کارشناسی و انتخاب مواد صحیح در ایران خسارات بسیار بسیار سنگینی را به اقتصاد و صنعت ما وارد می کند.

بازار کار مهندسی مواد در جهان رویکرد متفاوتی با داخل کشور دارد مطالعه مقاله بازار کار مهندسین مواد در جهان را پیشنهاد می کنیم.

درآمد مهندسین مواد در ایران

با توجه به اینکه آمار دقیقی از درآمد مهندسین مواد در ایران تاکنون در دسترس قرار نگرفته است بر اساس تجربه و شناخت شخصی از شاغلین این رشته می توان گفت :

درآمد مهندسین مواد از سالانه ۱۸ میلیون تا ۹۶ میلیون متفاوت است. بطور میانگین می توان گفت در حال حاضر درآمد مهندسین مواد بین ۲ تا ۴ میلیون تومان در ماه است. اطلاعات بیشتر راجع به درآمد مهندسین مواد در سراسر دنیا را می توانید از این +لینک استخراج نمایید.

پژوهش در مهندسی مواد و متالورژی

رشته مهندسی مواد از آنجایی که تنها رشته مهندسی است که علم در آن جایگاه بنیادی دارد ( علم و مهندسی مواد ) زمینه های پژوهشی بسیار گسترده ای دارد. در این رشته می توان پروژه های پژوهشی را هم در قالب فعالیت مهندسی، و هم در قالب فعالیت علمی تعریف کرد. پژوهش ها از فرآیندهای اجرایی مانند جوشکاری و ریخته گری گرفته تا فعالیت های کاملاً تئوریک نانومواد و مواد پیشرفته گسترده می شوند. در این رشته به راحتی و با قدرت انتخاب بالا می توان زمینه پژوهشی را انتخاب کرد و کرانه پژوهشی بسیار بالایی دارد.

اپلای و ادامه تحصیل در خارج از کشور

مهندسین مواد به راحتی در دانشگاه های اروپا، استرانیا، کانادا می توانند با توجه به زمینه کاری و پژوهشی خود پذیرش اخذ کنند و جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام نمایند. علاقمندان به ادامه تحصیل در خارج از کشور معمولاً در جریان پژوهش های روز علم و مهندسی مواد دنیا، خصوصاً دانشگاه هدف تحصیل، بوده و در طی دوران تحصیل در ایران سعی در کسب آشنایی و ایجاد سابقه پژوهش در زمینه های مرتبط دارند. ذکر عناوین پژوهش های روز علم و مهندسی مواد دنیا با توجه به گستردگی این رشته از حوصله این نوشته خارج است. تازه های علم و مهندسی مواد دنیا را می توانید در این +لینک ملاحظه نمایید. جهت راهنمایی اپلای در رشته مهندسی مواد +اینجا کلیک کنید.

این مقاله بروزرسانی می گردد.

نوشته رشته مهندسی مواد و متالورژی (معرفی،جایگاه،شغل،بازارکار) اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%8c%d8%b4%d8%ba%d9%84.html/feed 2
کتاب کامپوزیت ها و خواص آنها – Composites and their Properties by Ning Hu http://iran-mavad.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-composites-ning-hu.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b5-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-composites-ning-hu http://iran-mavad.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-composites-ning-hu.html#respond Tue, 29 May 2018 13:59:48 +0000 http://iran-mavad.com/?p=28504 کامپوزیت ها و خواص آنها Composites and their Properties by Ning Hu کامپوزیت ها موادی هستند که یا به صورت مهندسی ساخته می شوند یا بصورت طبیعی یافت می شوند و حداقل دو جزء با خواص فیزیکی یا شیمیایی کاملا متفاوت دارند که این اجزا در ساختار نهایی از هم مجزا هستند. اساسا می توان کامـپوزیت […]

نوشته کتاب کامپوزیت ها و خواص آنها – Composites and their Properties by Ning Hu اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
کامپوزیت ها و خواص آنها
Composites and their Properties by Ning Hu
کامپوزیت ها و خواص آنها - Composites and their Propertie by Ning Hu

کامپوزیت ها موادی هستند که یا به صورت مهندسی ساخته می شوند یا بصورت طبیعی یافت می شوند و حداقل دو جزء با خواص فیزیکی یا شیمیایی کاملا متفاوت دارند که این اجزا در ساختار نهایی از هم مجزا هستند.

اساسا می توان کامـپوزیت ها را به دو دسته عمده تقسیم کرد: دسته اول، کامـپوزیت های ساختاری (structural) هستند که خواص مکانیکی ویژه ای دارند و دسته دوم کامـپوزیت های عملکردی (functional) با خواص ویژه فیزیکی یا شیمیایی یا الکتروشیمیایی هستند. کامـپوزیت ها در گستره وسیعی از محصولات استفاده می شوند مانند قطعات فضاپیماها و هواپیماهای پیشرفته، کشتی و صنایع دریایی، کالاهای ورزشی، بیو مواد و …تمرکز این کتاب روی فرایند ساخت کامپوزیت ها، خواص آنها، بررسی و ارزیابی کامپوزیت های مختلف مانند نانو کامپوزیت ها است. کتاب به ۵ بخش (part) تقسیم شده است.

شامل:

 1. نانو کامـپوزیت های ساختاری و عملکردی،
 2. مدلیزه کردن عددی و تئوریکی انواع شکست و خرابی ها در کامـپوزیت های textile و تقویت شده با الیاف بلند
 3. تکنولوزی های طراحی، پردازش و ساخت و بررسی اثرات آن بر خواص مکانیکی
 4. توصیف خواص فیزیکی و مکانیکی انواع کامـپوزیت ها
 5. کامـپوزیت های زمینه فلزی و زمینه سرامیکی.

هر بخش کتاب شامل چند فصل (chapter) است که وارد رئوس و جزئیات هر بخش می شود.
همچنین میتوانید کتاب فارسی نانو کامپـوزیت ها را از این +لینک را دانلود کنید.

نوشته کتاب کامپوزیت ها و خواص آنها – Composites and their Properties by Ning Hu اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-composites-ning-hu.html/feed 0
کتاب مواد مهندسی Engineering Materials – M.ashby http://iran-mavad.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-michael-f-ashby-2.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af-michael-f-ashby-2 http://iran-mavad.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-michael-f-ashby-2.html#respond Sun, 27 May 2018 04:54:21 +0000 http://iran-mavad.com/?p=646 کتاب مواد مهندسی ، جلد ۱ و ۲ Engineering Materials 1, Fourth Edition An Introduction to Properties, Applications and Design Engineering Materials 2, Fourth Edition An Introduction to Microstructures and Processing (International Series on Materials Science and Technol شناخت خواص، توزیع و نحوه استخراج و کاربرد مواد گوناگون در صنایع به همراه تولید مواد مرکب […]

نوشته کتاب مواد مهندسی Engineering Materials – M.ashby اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
کتاب مواد مهندسی ، جلد ۱ و ۲

Engineering Materials 1, Fourth Edition

An Introduction to Properties, Applications and Design

Engineering Materials 2, Fourth Edition

An Introduction to Microstructures and Processing (International Series on Materials Science and Technol

کتاب مواد مهندسی ashby

شناخت خواص، توزیع و نحوه استخراج و کاربرد مواد گوناگون در صنایع به همراه تولید مواد مرکب و الکترو سرامیکها و حفاظت و شکل‌دهی آنها محدوده مهم، وسیع و پر کاربردی از دستاوردهای دانش بشری را شامل می‌گردد که هم اکنون به عنوان دانش مهندسی مواد شناخته می‌شود. کتاب مواد مهندسی به توصیف خواصی مانند مدول الاستیک، چقرمگی شکست، مقاومت به خوردگی، و غیره پرداخته شده است.

کتاب مواد مهندسی همچنین به معرفی گسترده ی خواص مواد مورد استفاده در کاربردهای مهندسی پرداخته است . حوادث مهندسی غالبا با استفاده نادرست از مواد ایجاد می شود ، بنابراین بسیار حیاتی است که هر مهندس با  خواص این مواد، محدودیت های آن و نحوه انتخاب مواد آشنا باشد و  به بهترین وجه نیازهای طراحی خود را درک کند.

برای مطالعه آموزش فارسی مواد مهندسی روی این +لینک کلیک کنید.

انواع مواد مهندسی

مواد بر اساس ساختار و خواص متفاوتی که شامل آن هستند به پنج گروه اصلی زیر تقسیم بندی می شوند:

 1. فلزات
 2. سرامیک ها
 3. پلیمرها
 4. کامپوزیت ها
 5. نیمه هادی ها

اما موادی نیز در این پنج گروه وجود دارند که اهداف کاربردی یکسان دارند بر این اساس آن ها را در گروه های فرعی دیگری طبقه بندی می کنند. چهار گروه فرعی از این مواد :

 1. بیو مواد
 2. مواد اپتیک
 3. مواد مغناطیس
 4. مواد هوشمند

کتاب مواد مهندسی

Engineering Materials از پروفسور Ashby در قالب دو جلد ارائه شده که این زمینه بی نظیر است. باتوجه به تحولات سریع در اکتشافات مواد جدید این کتاب هر سال آپدیت می گردد. در حال حاضر چپ پنجم این کتاب نیز منتشر شده اما بصورت PDF موجود نیست که در صورت انتشار در نسخه PDF توسط Elsevior ، این چاپ نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نوشته کتاب مواد مهندسی Engineering Materials – M.ashby اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-michael-f-ashby-2.html/feed 0
مواد مهندسی Engineering materials http://iran-mavad.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c http://iran-mavad.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c.html#respond Sat, 26 May 2018 18:33:24 +0000 http://iran-mavad.com/?p=28369 مواد مهندسی Engineering Materials مقدمه مواد نام عام و وسیعی است که به هر چه از اتم ها یا مولکول ها تشکیل می شود، اطلاق می گردد و در این بیان موجودات جاندار و بی جان، گاز، مایع یا جامد، زیستی و غیر زیستی را در بر می گیرد که در مهندسی مواد فقط بخش […]

نوشته مواد مهندسی Engineering materials اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
مواد مهندسی

مواد مهندسی

Engineering Materials

مقدمه

مواد نام عام و وسیعی است که به هر چه از اتم ها یا مولکول ها تشکیل می شود، اطلاق می گردد و در این بیان موجودات جاندار و بی جان، گاز، مایع یا جامد، زیستی و غیر زیستی را در بر می گیرد که در مهندسی مواد فقط بخش کوچکی از آنها استفاده می شود.

مواد چه هستند، چگونه هستند، چه خواهند شد و با آن چه می توان کرد؟

از ابتدای حیات بشر تاکنون، مواد در کنار انرژی به طور پیوسته جهت بهبود سطح زندگی انسان ها مورد استفاده قرار گرفته است. با نگاهی به اطرافمان انواع مواد را می توان مشاهده نمود. منظور از مواد در اینجا مواد مهندسی است. یعنی موادی که در عمل و در کاربردهای حرفه ای مهندسان مورد استفاده قرار می گیرد. فولاد ، پلاستیک ، شیشه ، چوب ، بتون ، مس ، کاغذ و آلومینیم نمونه هایی از متداولترین این مواد مهندسی هستند. همچنین با توجه به تحقیقاتی که انجام می شود در حالیکه اغلب مواد قدیمی بهبود می یابند پیوسته مواد جدید دیگری نیز بر مجموعه آن ها افزوده می شود.

تاریخچه

هزاران سال مواد مظهر طبقه بندی دوره های تاریخی بوده است که برخی از آنها بلند است و از چندین ده هزار تجاوز میکندو برخی دیگر بسیار کوتاه است و به سرعت جای خود را به دوره دیگر و ماده دیگر سپرده است. دوره دیرینه سنگی، دوره نوسنگی، دوره سفال، دوره مفرغ و دوره آهن که زمان هایی از پیدایش انسان تا کمتر از دوهزار سال پیش را شامل می شوند تا دوره هایی نظیر عصر الومینی، عصر اتم، عصر نیمه هادی ها، عصر کامپوزیت و دوره مواد سنتزیک که صده ها و ده های اخیر را دربرمی گیرند.

عصر مفرغ

اگر دومیلیون سال تاریخ فعالیت های بشری در یک سال شمسی فهرست شود،مشخص می شود که عرصه تحولات و شناسایی مواد جدید به جای ماه ها به روزها و به جای روزها به دقیقه ها بستگی دارد و زمان وابستگی تحولات به ثانیه ها بسیار نزدیک است.

جدول زیر تبدیل دومیلیون سال تاریخ بشری در یک سال شمسی را بر محور توسعه و تحولات مواد نشان می دهد.

تبدیل دومیلیون سال تاریخ بشری به یک سال شمسی

تاریخ زندگی بشر و پیشرفت های آن نیز با پیشرفت و توسعه مواد همراه است. عصر حجر ، عصر برنز و عصر آهن نمونه هایی از طبقه بندی تاریخ پیشرفته بشر بر اساس مواد هستند. در حالیکه انقلاب صنعتی با پیدایش و کاربرد وسیع فولاد همراه بوده است، انقلاب الکترونیک نیز مبتنی بر پیدایش، ساخت و کاربرد مواد نیمه هادی، ابررساناها و مواد عایق بوده است. امروزه نیز در کنار کاربرد مواد قدیمی ، در دنیای مواد نو مانند کامپوزیت ها (مواد مرکب) ، مواد هوشمند ، بیومواد (مواد زیستی) ، سرامیک ها ، پلیمرهای نوین مهندسی و سوپرآلیاژها قرار داریم. در نهایت اینکه حرکت به سمت نانوتکنولوژی در قرن بیست و یکم که پدید آورنده تحول دیگری در دنیای صنعتی خواهد بود، جز با پیشرفت در زمینه مواد هوشمند و نانو مواد امکانپذیر نخواهد بود.

حال با توجه به این مطالب و نقش روز افزون مواد در زندگی امروز، در این مقاله ، انواع و مواد و نحوه طبقه بندی آن ها شناخت کلی پیدا خواهیم کرد.

 1.  مواد و مهندسی

تولید و تحت فرآیند قرار دادن مواد جهت دستیابی به محصولات نهایی مناسب، بخش وسیعی از اقتصاد حال حاضر دنیا را تشکیل می دهد. مهندسان به طور پیوسته در حال طراحی محصولات تولیدی و سیستم های تولید نوینی بوده که تمامی آن ها نیازمند مواد هستند. بدین جهت آن ها باید با ساختار و خواص مواد مهندسی آشنا باشند تا قادر به انتخاب نمونه های مناسب برای هر کاربرد باشند و بتوانند روش های تولید بهتری را توسعه دهند.

یک مثال ساده در این زمینه، انتخاب ماده یک لوله به منظور کاربرد در یک سیستم انتقال سیالات است. در این زمینه مهندس طراح با دامنه وسیعی از مواد گوناگون جهت ساخت لوله، شامل انواع آلیاژهای فلزی همانند انواع فولادها وچدن ها (آلیاژهای آهنی)، انواع آلیاژهای غیرآهنی مانند آلیاژهای آلومینیمی ، مسی، تیتانیمی، نیکلی، انواع مواد پلیمری (پلی اتیلن و غیره) و مواد سرامیکی (کاربید سیلیکون و غیره) ، انواع مواد مرکب و گرافیت روبرو است. زیراکه لوله های ساخته شده از تمامی این مواد در ابعاد و اندازه های مختلف در بازارهای تجاری در دسترس هستند. در نتیجه او باید با توجه به شرایط کاربرد لوله مذکور و خواص موردنیاز برای آن، مانند مقاومت به انواع خوردگی، سبکی، مقاومت به ضربه ف استحکام، دمای کاربرد و مقاومت به شوک های حرارتیهمراه با در نظرگرفتن سایرموارد مانند قابلیت تولید، قابلیت اتصال دهی و هزینه های مرتبط، جنس (ماده) لوله مورد استفاده را انتخاب کند. بنابراین آشنایی مهندس طراح با ساختار و خواص مواد اجتناب ناپذیرخواهد بود.

ویدئوی زیر انواع مواد مهندسی را تشریح می کند:


مهندسان تحقیق و توسعه ( R & D ) به طور گسترده ای در زمینه ابداع مواد مهندسی جدید یا اصلاح و بهبود خواص مواد موجود فعالیت می کنند، مهندسان طراح نیز در مرحله بعدی در کنار مواد موجود، این مواد اصلاح یافته و جدید را به منظور طراحی و خلق سیستم ها و محصولات نوین مورد استفاده قرار می دهند. گاهی این وضعیت بر عکس بوده و مهندسان طراح بدنبان برخورد با مسئله ای در طراحی شان، نیازمند آن هستند که مواد جدیدی توسط دانشمندان و مهندسان ایجاد شوند. برای مثال زمانی که مهندسان یک وسیله حمل و نقل هوایی مافوق صوت شبیه ۳۰-X را طراحی می نمودند(عکس ذیل) ، نیازمند آن بودند تا مواد پیشرفته دمای بالای جدیدی را در اختیار داشته باشند که قادر به مقاومت در دماهای بالا تا میزان ۱۸۰۰°C باشند، به گونه ای که بتوان به سرعت های هوایی ۱۲ تا ۲۵ ماخ رسید. برای دستیابی به این هدف در ۳۰-X ، آلیاژ تیتانیم تیمتال ۲۱S تقویت شده با فیبرهای کاربید سیلیکون برای سازه های تحت بار هواپیما، مواد مرکب (کامپوزیت ) کرین – کرین برای سیستم های حفاظت حرارتی اتصال شونده مکانیکی و کامپوزیت های اپوکسی – فیبر کربن برای ساخت مخزن سوخت آن مورد استفاده قرار گرفتند.

مسافرت با هواپیمای مافوق صوت X-30 به ایستگاه های فضایی در صورتتی امکان پذیر خواهد بود که بتوان مواد مستحکم، سبک وزن و مقاوم در مقابل تغییرات وسیع دمایی را توسعه داد.

مثال دیگر در این زمینه توربین های گاز هستند (عکس ذیل) که برای تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی استفاده می شوند و به انواع زمینی، هوایی و دریایی تقسیم می شوند. کاربرد اصلی این وسایل در ساخت موتورهای جت و توربین های نیروگاهی است. در طول نیم قرن اخیر مهندسان تلاش قابل توجهی به منظور افزایش بازدهی و کارآیی آن ها انجام داده اند که در این بینم ، مواد نقش اساسی را بر عهده داشته اند. در حقیقت تاریخ پیشرفت نوربین های گازی همان تاریخ توسعه مواد مقاوم در درجه حرارتهای بالا است. با توجه به اینکه امروزه کارآیی سوپرآلیاژهای توسعه یافته به منظور استفاده در توربین های گازی به حد اشباع رسیده و سرعت افزایش کارآیی آن ها رو به کاهش است، بنابراین زمان جایگزینی این فلزات در این زمینه رسیده و حرکت به سمت کاربرد مواد مرکب و ترکیب های بین فلزی آغاز شده است.

نمونه ای از کاربرد توربین گازی در موتور جت

اتومبیل نمونه دیگری در این زمینه است. جهت کاهش وزن اتومبیل به منظور کاهش مصرف انرژی تجدید ناپذیر که اثرات مطلوبی بر روی بهبود شرایط زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی مصرفی دارد، مهندسان بدنبال موادی با استحکام به وزن بالا، قابلیت شکل دهی مناسب و هزینه تولید مطلوب برای جایگزینی با فولاد کم کربن هستند. برای تأمین این خواسته، در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود استفاده از فولادهای پر استحکام کم آلیاژ (HSLA) و آلیاژهای آلومینیوم و در اواخر دهه نود کاربرد الیاژهای منیزیم و مواد مرکب در این زمینه توسعه یافت. این ها تنها نمونه هایی از موارد بیشمار تحقیق و توسعه در زمینه ابداع مواد مهندسی جدید و اصلاح مواد قبلی و کاربرد آنها در صنایع گوناگون است.

بنابراین جستجو برای مواد مهندسی جدید بطور پیوسته ادامه دارد. زیرا همانطور که قبلا هم بیان شد مهندسان مکانیک در جستجو برای مواد دمای بالایی هستند که بازدهی عملکرد موتورهای جت را افزایش دهند و مهندسان برق در جستجوی موادی هستند که با استفاده از آنها وسایل الکتریکی بتوانند سریعتر و در دماهای بالاتر عمل کنند. در حالیکه مهندسان هوافضا به دنبال موادی با نسبت استحکام به وزن بالاتر برای هواپیماها و فضاپیماها میباشند و مهندسان شیمی، موادی را می خواهند که مقاومت به خوردگی بالایی داشته باشد.

این مثال ها تنها تعداد موارد محدودی از تقاضای روزافزون مهندسان شاخه های گوناگون مهندسی برای مواد اصلاح شده و جدید جهت کاربردهای مختلف است. در این ارتباط بسیاری از موارد که دیروز غیر ممکن بود، امروزه در دسترس بوده و امکان پذیر است. بنابراین تاکنون دانستید که مهندسان در تمامی گرایش های مهندسی باید دارای دانش پایه و کاربردی در زمینه مواد مهندسی باشند تا با استفاده از مواد مطلوب بتوانند فعالیت های حرفه ای شان را با کارایی بهتر و بازدهی بیشتر انجام دهند. گرچه دانشمندان و مهندسان مواد متخصصانی هستند که کلا در زمینه تحقیق و طراحی مواد مهندسی فعالیت میکنند، با این حال آشنایی کلی سایر متخصصان با مواد مهندسی، در بسیاری زمینه ها مفید واقع می گردد.

انواع مواد مهندسی

مواد بر اساس ساختار و خواص متفاوتی که شامل آن هستند به پنج گروه اصلی زیر تقسیم بندی می شوند:

 1. فلزات
 2. سرامیک ها
 3. پلیمرها
 4. کامپوزیت ها
 5. نیمه هادی ها

اما موادی نیز در این پنج گروه وجود دارند که اهداف کاربردی یکسان دارند بر این اساس آن ها را در گروه های فرعی دیگری طبقه بندی می کنند. چهار گروه فرعی از این مواد :

 1. بیو مواد
 2. مواد اپتیک
 3. مواد مغناطیس
 4. مواد هوشمند

مراجع :

 1. R. Flin, P. Trojan, Engineering Materials and their applications, Houghton Uifflin Company, 1986
 2. W.D William and Jr.Callister, Materials Science and Engineering, John Wiely and sons, 1994
 3. A. Honarbakhsh Raouf, H.A. shahsavari, A.Zare, Pronciples of Phisical Metallurgy & Materials Science
 4. مواد یا مواد مهندسی، مقدمه ای بر طبقه بندی آموزش مواد مهندسی، جلال حجازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

نوشته مواد مهندسی Engineering materials اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c.html/feed 0
نانو کامپوزیت ها http://iran-mavad.com/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7 http://iran-mavad.com/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7.html#respond Sun, 04 Mar 2018 14:50:16 +0000 http://iran-mavad.com/?p=24562 کامپوزیت چیست ؟  کامپوزیت ترکیبی است که از لحاظ ماکروسکوپی از چند ماده متمایز ساخته شده باشد ، به طوری که اجزاء به آسانی از یکدیگر قابل تشخیص باشند. به طور نمونه ، یکی از کامپوزیت های آشنا بتن است که از دو جزء سیمان و ماسه ساخته شده است. برای ایجاد تغییر و بهینه […]

نوشته نانو کامپوزیت ها اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>

کامپوزیت چیست ؟ 

کامپوزیت ترکیبی است که از لحاظ ماکروسکوپی از چند ماده متمایز ساخته شده باشد ، به طوری که اجزاء به آسانی از یکدیگر قابل تشخیص باشند. به طور نمونه ، یکی از کامپوزیت های آشنا بتن است که از دو جزء سیمان و ماسه ساخته شده است.

برای ایجاد تغییر و بهینه کردن خواص فیزیکی و شیمیایی مواد، ان ها را ترکیب یا کامپوزیت میکنیم ، به طور مثال پلی اتلین PE که در ساخت چمن های مصنوعی از آن استفاده می گردد رنگ پذیر نیست و به همین سبب رنگ این چمن ها اغلب مات است. برای برطرف  نمودن این نقص به آن وینیل استات می افزایند تا خواص پلاستیکی ، نرمیت و رنگ پذیری آن اصلاح شود. در واقع هدف از ایجاد کامپوزیت ، به دست آوردن ماده ای ترکیبی با خواص مورد انتظار می باشد.

نانو کامپوزیت : نانو کامپوزیت نیز همان کامپوزیت است که یک یا چند جزء از آن ، ابعاد کمتر از ۱۰۰ نانومتر دارد ، نانو کامپوزیت ها از دو فاز تشکیل شده اند. فاز اول یک ساختار بلوری است که در واقع پایه یا ماتریس نانو کامپوزیت محسوب می شود و ممکن است از جنس پلیمر ، فلز و یا سرامیک باشد.

فاز دوم نیز ذراتی در مقیاس نانومتر می باشند. که به عنوان تقویت کننده (مواد پرکننده Filler) به منظور اهداف خاص از قبیل استحکام ، مقاومت ، هدایت الکتریکی ، خواص مغناطیسی و… در درون فاز اول (ماده پایه) توزیح می شوند. در بحث نانومواد ، نانو کامپوزیت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

نوشته نانو کامپوزیت ها اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7.html/feed 0
چسباندن کامپوزیت به فلز بدون نیاز به چسب ! http://iran-mavad.com/%da%86%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b2-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%da%86%d8%b3.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%2586%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2581%25d9%2584%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%2586%25d8%25b3 http://iran-mavad.com/%da%86%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b2-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%da%86%d8%b3.html#respond Wed, 21 Feb 2018 05:03:34 +0000 http://iran-mavad.com/?p=24228 چسباندن کامپوزیت به فلز چسباندن کامپوزیت به فلز بدون نیاز به چسب ! – Bonding composite to metal with no adhesives تحقیق روی پروژه ­ی آریل هیپرکار (Ariel Hipercar) توسط شرکت علوم مهندسی سطح Powdertech، فرآیندی را توسعه داده است که برای اتصال کامپوزیت فیبر شیشه ­ای پلی پروپیلن (Polypropylene) به فلز آلومینیوم به منظور کاربرد […]

نوشته چسباندن کامپوزیت به فلز بدون نیاز به چسب ! اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
چسباندن کامپوزیت به فلز

چسباندن کامپوزیت

چسباندن کامپوزیت به فلز بدون نیاز به چسب ! – Bonding composite to metal with no adhesives

تحقیق روی پروژه ­ی آریل هیپرکار (Ariel Hipercar) توسط شرکت علوم مهندسی سطح Powdertech، فرآیندی را توسعه داده است که برای اتصال کامپوزیت فیبر شیشه ­ای پلی پروپیلن (Polypropylene) به فلز آلومینیوم به منظور کاربرد در شاسی خودرو، هیچ­گونه چسبی را نیاز ندارد.

این فرآیند که اتصال پودر (Powderbond) نامیده می­شود، بخشی از پروژه­ی سرمایه­ گذاری نوآوری انگلستان است که سولماک (SOLMAC)  نام دارد. این فرآیند هیچ­گونه آماده­ سازی سطحی برای پلیمر نیاز ندارد، دوره ­ی اکتیواسیون نداشته و تک مرحله ­ای است. پودر پوشش داده شده­ی آلومینیوم به همراه پلی پروپیلن درون قالب قرار داده می­ شود.

سیمون ساندرز (Simon Sounders) ، موسس شرکت آریل موتور، گفت: “این فرآیند تمیز و سریع است، و استحکام اتصال به مقدار قابل توجه ای فراتر از روش­ های مبتنی بر چسب است”.

یک شاسی معمولی از چند قطعه ­ی مجزای سخت شده تشکیل شده است که به هم جوشکاری و متصل شده­اند. با ایجاد اتصالات کامپوزیتآلومینیوم در یک قالب، تعداد قطعات استفاده شده در شاسی­ های شرکت هایپرکار تا ۷۵% کاهش می­یابد. همچنین اتصال فلزات و کامپوزیت­ ها در حالت تک فاز، آزادی زیادی در طراحی ایجاد می­نماید.

رییس شرکت Powdertech، جیمز گرنت (James Grant) ، می­گوید: “با استفاده ازاین فرآیند می­توان شکل­ های پیچیده را به ساختار کامپوزیتی ریخته­ گری کرد و ویژگی ­هایی مانند فلزات استحکام بالا را ایجاد نماید”.

منبع :

materialsforengineering.co.uk

نوشته چسباندن کامپوزیت به فلز بدون نیاز به چسب ! اولین بار در ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک. پدیدار شد.

]]>
http://iran-mavad.com/%da%86%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b2-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%da%86%d8%b3.html/feed 0