سراميك

نگاهی بر پیشینه چینی استخوانی

نگاهی بر پیشینه چینی استخوانی

چيني استخواني اولين بار در انگلستان ساخته و به عنوان پرسلان نرم شمرده شد . ساخت اين نوع چيني همانند ساير پرسلان ها انجام مي شود با اين تفاوت كه بازه شيشه اي شدن كوچكتري داشته و از پلاستيسيته ي كمتري برخوردار است .