پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

اثر ریز ساختار بر مقاومت به سایش آستر های آسیا خود شکن

اثر ریز ساختار بر مقاومت به سایش آستر های آسیا خود شکن 

sample article

شرح :

اثر ریز ساختار بر مقاومت به سایش آستر های آسیای خودشکن از یک فولاد ریختگی کم آلیاژ یوتکتوئیدی حاوی ۷۵/۰ درصد وزنی کربن و ۲ درصد وزنی کروم مورد ارزیابی قرار گرفت . به این منظور با انجام عملیات حرارتی های خاص روی نمونه هایی از این فولاد ، ریز ساختار های مختلف پرلیتی ، مارتنزیت تمپر شده و بینیتی بدست آمد . آزمون سایش پین روی دیسک در شرایط سایش خراشان با استفاده از سنگ ساینده انجام شد . تغییرات ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی و رفتار مکانیکی با روش های سختی سنجی ویکرز ف آزمون های ضربه چارپی و کشش مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که مقاومت به سایش ارتباط مستقیمی با سختی ندارد و به مشخصه های ریز ساختاری مرتبط است . همچنین ریز ساختار پرلیتی ریز ، مقاومت به سایشی نزدیک به ریز ساختار بینیتی دارد که می تواند انمتخاب مناسبی برای این قطعات صنعتی بزرگ باشد . مقاومت یک قطعه در برابر سایش به عوامل مختلفی نظیر خواص آلیاژ ، خواص ماده ساینده ، شرایط تماس ، شرایط کاری و عوامل محیطی بستگی دارد . در این میان ریز ساختار به عنوان خاصیتی از آلیاژ که خود تابعی از فرآیند تولید آن است ، یکی از عوامل بسیار مهم برای افزایش مقاومت به سایش محسوب می شود . مقاومت به سایش خراشان بیشتر از تحت تاثیر سختی باشد به مشخصه های ریز ساختاری نظیر مقدار کاربید ، مورفولوژی فاز ها ، آستنیت باقی مانده ، ترک های داخلی و ساختار زمینه بستگی دارد . آلیاژ های مورد استفاده در ساخت آستر های آسیا های نیمه خودشکن مورد استفاده قرار می گیرند و تحقیقات زیادی روی رفتار سایشی و خواص مکانیکی آن انجام شد . ساز و کار اصلی سایش در آسیا های نیمه خودشکن ، از نوع خراشان است ، لذا هدف این پژوهش بررسی اثر ریز ساختار بر مقاومت به سایش فولاد کروم-مولیبدن دار است که در ساخت آستر های آسیا استفاده می شود .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۲٫۲۲MB

لینک دانلود

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید