مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

بررسی کیفیت سطوح مواد و ابزارهای اندازه گیری آن Surface Quality

بررسی کیفیت سطوح مواد و ابزارهای اندازه گیری آن  Surface Quality

Surface Methodology

بررسی کیفیت سطوح مواد و ابزارهای اندازه گیری آن

 Surface Quality

شرح:

بررسی کیفیت سطوح مواد و ابزارهای اندازه گیری آن  Surface Quality: امروزه مطالعه ي متدولوژي سطوح هر چه بیشتر در صنعت و تحقیقات رایج شده است. به علت گسترش این علم هر روزه تکنولوژي هاي قابل دسترسی براي مشاهد هي سطح و سایر کاربردهاي آن ایجاد شده است . سوزنک هاي محاسبه کننده ي پروفیل سطح، تداخل سنجی نوري و میکروسکوپ هاي هم کانون، تکنولوژي هاي رایجی براي محاسبه کیفیت سطح می باشند. به تناسبی که ساختار و ویژگی هاي سطح کوچک شده اند، نیاز براي اندازه گیري دقیق سطوح از اهمیت بیشتري برخوردار شده است . گسترش علاقه در نانوتکنولوژي باعث رشد تکنولوژي هایی براي اندازه گیري میکرون و حتی کوچک از آن شده است . یکی از موارد با اهمیت در اندازه گیري هاي کوچک، انتخاب ابزار مناسب براي اندازه گیري موردنظر می باشد . روش هاي مختلف رایج و قابل دسترس مزایا و معایب خاص خود را دارند که به نوع نمونه و ویژگی هاي آن وابسته است. در بسیاري از کاربردها، زمانی که دو سطحی که تماس حرکتی نزدیکی دارند، ترکیب سطح ارتباط تنگاتنگی با عملکرد دارد . نکته دیگري که باید بدان توجه داشت، بعد اقتصادي و هزینه اي آن است، چرا که صافی سطح بهتر، هزینه بیشتري را ایجاب می کند. پس لازم است که همیشه صافی سطح را به اندازه لیاقت قطعه و کارکرد آن در نظر گرفت. در حال حاضر، اندازه گیري زبري سطح کار بسیار ساده اي نیست و نیاز به مهارت در استفاده از ابزار خاص آن دارد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : 58

حجم 8.49MB

لینک دانلود

بررسی کیفیت سطوح مواد و ابزارهای اندازه گیری آن

 Surface Quality

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید