از بهمن هم میشه قبول شد

فولاد مبارکه رتبۀ برتر کشور در طرح ذخیرۀ عملیاتى مصرف برق

فولاد

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

عبدالرسول احمدی بنی برنامۀ ذخیرۀ عملیاتى، برنامۀ کاهش برنامهریزیشدۀ مصرف صنایع، برنامۀ کاهش برنامهریزیشدۀ مصرف کشاورزى و برنامۀ کاهش بار برنامهریزیشدۀ مشترکین ادارى و سایر مصارف را از جمله مهمترین برنامه های این وزارتخانه در این راستا برشمرد و افزود: سالانه این برنامه ها با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایى وزارت نیرو که شامل مشوقهای مالى براى مشترکین همکار است، اجرا میشود که کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف و انجام تعمیرات در فصل گرما از مهمترین برنامههای عملیاتى در این طرح است.

رییس توزیع برق شرکت فولاد مبارکه یادآور شد: با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه در انجام تعهدات اجتماعى جزء صنایع پیشگام کشور است، خود را موظف میداند هر سال در فراخوان همکارى با وزارت نیرو شرکت کند. خوشبختانه، سال گذشته استان اصفهان در بین استانهای کشور و شرکت فولاد مبارکه در بین صنایع کشور حائز رتبۀ برتر شدند.

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

وی با تأکید بر اینکه کاهش مصرف برق در زمان اوج مصرف و بهطورکلی مدیریت مصرف برق در فولاد مبارکه بدون شک با همکاری بیبدیل مدیریت و کارکنان این شرکت عملیاتی شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به تحقق برنامههای وزارت نیرو در این زمینه، همهساله از سوی این وزارتخانه مبالغی بهعنوان پاداش به شرکتهای برتر و پیشگام در این راستا تخصیص مییابد که در سال ۹۴ مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال و در سال ۹۵ نیز بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال پاداش به شرکت فولاد مبارکه تعلق گرفت.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید