فرمول سوم قيمت آلومينيوم

al

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

عدم عرضه آلومينيوم در 40 روز اخير در بورس کالارا مي توان مهم ترين خبر در صنعت و بازار آلومينيوم به شمار آورد، زيرا بخش هاي بسياري در صنايع مختلف، از اين واقعيت تاثير مي پذيرند. اين در حالي است که در شهريور ماه فرمول جديد قيمتي براي تعيين نرخ پايه آلومينيوم به بورس کالاي ايران ابلاغ شد ولي تاثير چنداني از اين تغيير تاکتيکي در اين بازار را شاهد نبوديم تا جايي که مي توان اين گونه گزارش داد که اين فرمول قيمتي جديد به صورت واقعي و فراگير اجرايي نشده است. اين در حالي است که به مرور زمان و با عدم عرضه آلومينيوم در بورس کالاشنيده ها از توافق بر سر فرمول قيمتي جديدي خبر مي دهد که تفاوت چنداني با فرمول اوليه نداشته است.

با توجه به انتقادات گسترده از فرمول قيمت گذاري اوليه در بورس کالابا احتساب پريميوم 250 دلاري و پس از برگزاري چندين نشست در سنديکاي توليدکنندگان آلومينيوم شاهد بوديم که فرمول قيمت گذاري آلومينيوم تغيير کرد. در فرمول جديد که با امضاي مجتبي خسروتاج جانشين وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاريخ 20 شهريورماه سال جاري به بورس کالاابلاغ شد، شاهد بوديم که هزينه پريميوم در فرمول پيشين اصلاح و از 250 دلار، به 150 دلار در هر تن کاهش يافت.

اين در حالي است که از ابتداي مهرماه تاکنون شاهد هيچ گونه عرضه آلومينيوم در بورس کالانبوده ايم که همين نکته ابهامات و حتي مشکلات بسياري را در بازار اين محصول ايجاد کرد که خود نياز به توضيحاتي مبسوط دارد. از سوي ديگر برخي خوش بيني ها در مورد انتظار بهبود عرضه ها در روزهاي آينده در کنار تغيير و تقويت شرايط فني در شرکت ايرالکو با تکيه بر تغييراتي بنيادين در اين شرکت و انبارگرداني باعث شد تا انتقادات از عدم عرضه، جاي خود را به صبر و انتظار داده تا شايد وضعيت اين بازار با تقويت مجدد حجم عرضه ها بهبود يابد. همين خوش بيني ها و انتظار بهبود حجم عرضه ها در کنار شنيده هايي فراوان از واردات آلومينا در حجم هايي بالاباعث شد تا انتقادات موجود در بازار، پوشش رسانه اي چنداني نداشته باشد، ولي ادامه اين اوضاع در نهايت باعث شد تا قريب به 40 روز هيچ گونه عرضه آلومينيوم در بورس کالامحقق نشود؛ رخدادي که اگر در هر بازار يا کالايي محقق مي شد، اعتراضات گسترده اي را موجب مي شد ولي فعالان صنعت آلومينيوم باز هم در برابر اين رخداد صبر کرده و اين صبوري تاکنون نيز ادامه داشته است.

شنيده ها حکايت از آن دارد که فرمول قيمت گذاري مورد ابلاغ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان هم براي برخي از عرضه کنندگان جذاب نبوده و عدم عرضه ها، خود دليلي بر اين مدعاست. در هر حال هنوز اظهارنظر رسمي و قاطعي در اين خصوص اعلام نشده است؛ هرچند که عدم عرضه يک کالاي حياتي و حتي استراتژيک براي صنايع پايين دستي يا حتي براي بسياري از صنايع داخلي، خود نياز به شفاف سازي بيشتري دارد.

فرمول سازي آلومينيومي
حقيقي، دبير کل سنديکاي آلومينيوم درخصوص تغيير فرمول قيمت گذاري آلومينيوم گفت: پس از تغيير فرمول قيمت پايه در بورس کالابه دليل عدم همخواني با قيمت هاي جهاني و کاهش هزينه پريميوم از 250 دلار به 150 دلار با احتساب ارز آزاد، قيمت هاي جهاني و 5 درصد تخفيف که با مشارکت سنديکا تعيين شد، شاهد بوديم که حجم عرضه هاي اين کالادر بورس کالابه صفر رسيد؛ يعني هيچ عرضه اي از سوي شرکت هاي توليدکننده فلز آلومينيوم در بورس کالاثبت نشد. اين در حالي بود که در همين زمان برخي از واسطه ها همين کالارا در بازار آزاد عرضه کردند. عدم عرضه آلومينيوم در بورس با فرمول قيمت گذاري جديد در نهايت باعث شد تا چنين مصوبه اي که منافع صنايع پايين دستي را نيز تامين مي کرد، عملااجرايي نشود. به عبارت ساده تر شرکت هاي عرضه کننده آلومينيوم به اين ابلاغيه توجه نکرده و البته بايد به اين نکته نيز اشاره داشت که اين دستورالعمل ضمانت اجرايي لازم را نداشته است. با توجه به اين موارد و در کنار اعتراضات صنايع پايين دستي به عدم عرضه در کنار ضعيف شدن روزافزون بازار آلومينيوم، در نهايت در روزهاي گذشته در جلسه اي با حضور مديران صنايع بالادستي آلومينيوم و عرضه کنندگان اصلي در بورس کالا، فرمول قيمت گذاري مجددا مورد بررسي قرار گرفت، ولي باز هم شرکت هاي عرضه کننده، فرمول قيمتي جديد را نپذيرفتند.

وي در ادامه افزود: در ادامه اين جلسه بحث صادرات آلومينيوم به ساير کشورها مطرح شد و نماينده يکي از شرکت هاي عرضه کننده به صراحت اعلام کرد که قيمت هاي صادراتي ما به کشوري همچون هند با پريميوم نزديک به 50 دلار محقق مي شود ولي اگر خريدار داخلي بخواهد همين کالارا خريداري کند، بايد رقمي نزديک به 5 درصد تعرفه واردات را بپردازد. با توجه به اين شرايط هم اکنون قيمت داخلي براي آلومينيوم در بهترين شرايط و به کمک واردات، قيمت هاي جهاني در بورس فلزات لندن، 50 دلار پريميوم و همچنين اعمال 5 درصد تعرفه واردات مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. همين مطلب در نهايت باعث شد تا فرمول قيمتي آلومينيوم با همين رويکرد اعمال شود. دبيرکل سنديکاي آلومينيوم در پايان اين گفت وگو به صراحت فرمول اعمالي درخصوص قيمت آلومينيوم در بورس کالاي ايران را قيمت هاي جهاني در بورس LME لندن با احتساب 50 دلار هزينه پريميوم و نهايتا اعمال 5 درصد هزينه واردات دانست.

همچنين مقرر شد شركت هاي ايرالكو، المهدي، هرمزال (و آلوميناي جاجرم) به طور مستمر و هفتگي حداقل ٤٠٠٠ تن آلومينوم خالص در بورس كالاعرضه کنند. در نهايت بايد به اين نکته اشاره داشت که به صورت کلي ملاک تعيين اين نرخ براي بازار آلومينيوم چيست و حتي چرا فرمول قيمت گذاري اصلاح شده آن گونه که بايد و شايد اجرايي نشد.

از سوي ديگر با توجه به عدم عرضه آلومينيوم در بورس کالادر هفته ها و حتي ماه هاي اخير، بايد به اين نکته توجه داشت که شايد شرکت هاي مصرف کننده فلز آلومينيوم به دليل ضعف عرضه شمش آلومينيوم، راهي جز تمکين از خواسته هاي شرکت هاي عرضه کننده اصلي نداشته و مجبور به پذيرش اين فرمول قيمتي شده اند. هرچند که موارد فوق همگي احتمال و شائبه است ولي قطعا افکار عمومي و سپس بدنه تصميم سازي دولتي به اين احتمالات در شيوه قيمت گذاري توجه بيشتري کرده و مسلما منافع حداکثري جامعه اقتصادي در ايران و مخصوصا تمامي بخش هاي صنعت آلومينيوم را در نظر خواهند گرفت. در ادامه بايد باز هم اين سوال را مطرح کرد که در کشوري همچون ايران با در اختيار داشتن ذخاير عظيم انرژي و همچنين پتانسيل تامين بخشي از مواد معدني از داخل، اعمال نرخ تعرفه واردات در شيوه قيمت گذاري در بورس کالاچه توجيه فني و اقتصادي داشته، آن هم در شرايطي که نياز به افزايش حجم توليد مخصوصا در صنايع پايين دستي براي رشد صنعتي و افزايش توليد ناخالص داخلي ضرورتي غيرقابل انکار است. در صورت پذيرش و ابلاغ فرمول قيمتي جديد شاهد خواهيم بود که به قيمت کاهش هزينه پريميوم در فرمول قيمتي، از يکسو 5درصد تخفيف پيشين از ميان رفته و از سوي ديگر 5درصد ديگر نيز به قيمت ها افزوده خواهد شد. براي بررسي دقيق تر و بر پايه موارد ذکر شده، مي توان از 3 فرمول کلي ياد کرد.

فرمول اول را مي توان پريميوم 250 دلار دانست که با فرض دلار 3600 تومان و قيمت آلومينيوم 1700 دلاري و 5 درصد تخفيف 6670 تومان حاصل مي شود. در فرمول دوم و مورد ابلاغ توسط وزارت صمت و پريميوم 150 دلار و اعمال 5 درصد تخفيف، 6327 تومان حاصل شده و در فرمول پاياني يعني پريميوم 50 دلار، ارز آزاد و اعمال 5 درصد تعرفه واردات 6615 تومان مورد محاسبه قرار مي گيرد.

 

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید