ظرفیت تولید سالیانه سیمان کشور به ۱۲۰ میلیون تن افزایش

سیمان

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

با در نظر گرفتن آخرین پیش بینی های انجام شده در خصوص نرخ رشد ۴.۹ درصدی مصرف سیمان تا سال ۲۰۱۸ یا به عبارت دیگر افزایش سرانه مصرف جهانی از ۵۳۹ کیلوگرم به ۶۴۰ کیلوگرم، کسب جایگاه سومی در جهان با ظرفیت تولید سالیانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه برای صنعت سیمان کشور در افق ۱۴۰۴ ترسیم شده است.

همچنین در تنظیم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور توسعه رقابت پذیری بخش صنعت ، معدن و تجارت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، رشته فعالیت های صنعتی که بیشترین نقش را در توسعه شاخص های منتخب از جمله اشتغالزایی، سهم ارزش افزوده، صادرات، سهم از بازار، زنجیره تامین و سطح دانش و فناوری را داشته اند، شناسایی و اولویت بندی شدند که در همین راستا رشته فعالیت محصولات کانی غیر فلزی به عنوان اولویت سوم با محوریت صنایع سیمان و کاشی سرامیک در بین ۱۲ اولویت صنعتی نیز تعیین شده است.

.گفتنی است که رشد صنعت سیمان در کشور پس از سال ۸۲ بهبود چشمگیری یافت و برنامه ریزی های صورت گرفته موجب رشد بیش از ۱۰۰ درصدی صنعت سیمان کشور شد، به طوریکه از سال ۸۳ تا ۹۵ ظرفیت سیمان کشور با ۱۵۶ درصد رشد از بیش از ۳۲ میلیون تن به بیش از ۸۳ میلیون تن در سال رسید.

همچنین متوسط رشد ظرفیت و تولید سیمان در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ به ترتیب برابر با ۴.۶ درصد و ۸ درصد بوده است، که با وجود کاهش تولید سیمان در سال های ۹۳ تا ۹۵ ظرفیت تولید این محصول همچنان در حال افزایش است و آمار تولید این محصول در سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون تن و ظرفیت تولید آن نیز بیش از ۸۳ میلیون تن بوده است.

در همین راستا می توان گفت که متوسط نسبت تولید به ظرفیت یا ظرفیت بالفعل سیمان کشور در یک دهه گذشته ۸۲ درصد بود.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید