از بهمن هم میشه قبول شد

جهان در سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۶ چه میزان فولاد خام تولید کرد؟

فولاد

در سال ۱۹۵۰ درمجموع در کل دنیا ۱۸۹ میلیون تن فولاد تولید شد از آن سال به بعد رشد تاحدودی محدود شد تاآنجا که در سال ۱۹۶۷ تولید به ۴۹۳ میلیون تن رسید که عمده آن متعلق به اروپا بود و بعد از آن آمریکای شمالی قرار داشت. تولید در سال ۲۰۰۰ رکورد ۸۵۰ میلیون تن را زد و از سال ۲۰۰۰ به بعد تولید مرز یک میلیارد را رد کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۶  یک میلیارد و ۶۳۰ هزار تن شد. شایان ذکر است در سال ۲۰۰۰ بود که جایگاه تولیدکنندگان تغییر یافت و آمریکا و حتی اروپا سهم خود را در بازار تاحدودی از دست دادند و این بار چین به عنوان قدرت مطرح شد.

در سال ۲۰۱۶ شاهد بودیم که چین سهم ۴۹.۶ درصدی را در تولید جهان داشته و این بار اروپا با سهم ۱۲.۳ درصدی بعد از آن و آمریکای شمالی با سهم ۶.۸ درصد در رده بعدی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد اکنون کشورهایی نظیر چین، هند و ژاپن بازیگران اصلی صنعت فولاد شده اند. بررسی آمار همچنین یک موضوع دیگر را نشان می دهد و آن اینکه، متوسط رشد تولید فولاد در جهان در بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ حدود ۷.۴ درصد بود و این بیشترین رشد در آن سال ها و حتی سال های بعد از آن بود. با وجود اینکه تولید افزایشی بود اما در برهه و در بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، رشد تولید فولاد منفی شد.

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

در شکل زیر متوسط رشد تولید فولاد در سال های مختلف ارائه شد. همچنین میزان تولید سال های مختلف نیز آورده شده است.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید