تفسیر و ارزیابی عیوب جوش طبق استاندارد ASME

The interpretation and evaluation of defects_iran-mavad.com

تفسیر و ارزیابی عیوب جوش طبق استاندارد ASME

شرح:

تفسیر و ارزیابی عیوب جوش طبق استاندارد ASME: به طور کلی عیوب حاصل در جوش را میتوان بصورت ساده ای طبقه بندی کرد:الف) عیوب ریشه ای جوش ب)عیوب داخلی یا میانی جوش ج)عیوب سطحی یا روی جوش.به طور کلي عيوب حاصل در جوش را ميتوان به صورت ساده اي طبقه بندي کرد:عيوب ريشه اي جوش، عيوب داخلي جوش،عيوب سطحی و يا جانبی جوش در اين طبقه بندی عيوب ريشه ای به نواقصی اطلاق می شود که معمولا در پاس يک“Root Pass”  بوجود می آيد و جزء نواقص مهم شمرده مي شود، عيوب داخلی نواقصی است که در قسمت “ Filling Hot Pass” بوجود مي آيد و از نظر اهميت در درجه دوم قرار دارد و عيوب سطحی يا جانبی که در بعضی موارد با بازرسی عينی نيز قابل رويت مي باشند و در پاس رو يا “Cap” ايجاد می شوند که به آسانی قابل تعمير هستند. البته نقص Crack که به صورتهای مختلف مشاهده مي شود مي تواند در کليه پاسها بوجود آيد و يکی از عيوب بسيار مهم جوش تلقی مي شود. علت بوجود آمدن اين عيب مي تواند کم بودن فاصله دو لبه قطعه کار در محل اتصال (بسته بودن گپ)، استفاده از الکترود با قطر زياد همراه با جريان کم که حرارت کافی برای ذوب لبه قطعه کار را ايجاد نخواهد کرد و در نهايت چنانچه فاصله دو لبه قطعه کار و الکترود انتخابی مناسب باشند، علت اصلی ميتواند کم بودن جريان برق باشد که قادر به ايجاد حوضچه مذاب با حرارت کافی نیست. در مورد جوشکاری با گاز علت امر مي تواند گذشته از بسته بودن درز جوش، کم بودن حرارت شعله نیز باشد. تصوير L.O.P. در کليشه پرتونگاری بصورت يک خط تيره در وسط خط جوش مشاهده مي شود، يعنی دقيقاً در مسير پاس يک و با توجه به اينکه دو لبه قطعه کار ذوب نشده باقی می ماند. در اکثر موارد تيرگی با ابعاد هندسی مشاهده مي شود. کتاب موجود در لینک زیر حاوی تفسیر و ارزیابی عیوب جوش طبق استاندارد ASME در آزمایشگاه صنعتی است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :37

حجم :2.04MB

لینک دانلود

لینک کوتاه مطلب

جوشكاري فهیمه حسینیشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴2087 بازدید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید