پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

تصفیه پیرومتالورژیکی فلزات گرانبها

پیرومتالورژی – متالورژی استخراجی

پیرومتالورژی

به طور مختصر استخراج و تصفیه فلزات با روش هایی که شامل بکارگیری حرارت هستند را پیرومتالورژی می گویند. مهمترین عملیات پیرومتالورژی عبارتند از تشویه (roasting)، تکلیس (Calcination)، ذوب و احیا (smelting)، و تصفیه (refining). مثال بارز استفاده از پیرومتالورژی در فرایند استخراج آهن است که عمده آنها کوره بلند است.

تشویه یا حرارت دهی در هوا بدون ذوب، عبارت است از تبدیل سنگ های معدن سولفیدی به اکسیدی و خروج دی سولفید به صورت دی اکسید سولفور گازی. جهت داشتن دریافت بهتر از دو فرایند تشویه و تکلیس و تفاوت آن دو، شما را به مشاهده فیلم زیر که عبارت است از تصفیه فلزات گرانبها به کمک تکلیس و تشویه دعوت می نماییم. این فیلم همچنین توصیف خوبی دارد از پیرومتالورژی به طور کلی.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید