مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

تاثیر هندسه پین بر ریزساختار جوش در جوشکاري همزن اصطکاکی

تاثیر هندسه پین بر ریزساختار جوش در جوشکاري همزن اصطکاکی

 

sample article

شرح :

تاثیر هندسه پین بر ریزساختار جوش در جوشکاري همزن اصطکاکی:در این پژوهش ریزساختار حاصل از جوشکاري همزن اصطکاکی برنج تک فاز بوسیله پینهاي با هندسه مختلف، بررسی و از طریق شبیه سازي کرنش اعمالی و دماي ایجاد شده در منطقه جوش، پیدایش ریزساختار توجیه شده است. ورقهاي برنجی به ضخامت450 و سرعت 2rpm توسط پین هاي مثلثی، مربعی، شش ضلعی و استوانهاي از جنس فولاد گرمکار با سرعت چرخشی 100mm جوشکاري شدند. تاثیر هندسه ابزار بر ریزساختار توسط مشاهدات میکروسکوپ نوري و اندازه گیری هاي mm/min پیشروي شبیه سازي شد ABAQUS دمایی مورد بررسی قرار گرفت. سپس فرایند به دو صورت مکانیکی و حرارتی توسط نرم افزار تحلیلگرتا کرنش هاي وارد بر پین و نیز حرارت تولیدي ناشی از هندسه هاي مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. در ناحیه جوش به دلیل وقوع تبلور مجدد دینامیکی، ریزساختار هم محور و ریزدانه بدست آمد. در بین نمونههاي جوشکاري شده نمونه ي حاصل از جوشکاري با پین مربعی داراي کوچکترین اندازه دانه و نمونه ي جوشکاري شده با پین استوانهاي داراي بزرگترین اندازه دانه نسبت به نمونه هاي دیگر بودند. نتایج حاصل از شبیه سازي نشان دهنده ي وجود اثر ضربانی کرنشی در پین مربعی بود که می تواند دلیل بر ریزدانه شدن نمونه هاي جوشکاري شده با این پین باشد. همچنین نتایج شبیه سازي حرارتی نشان داد که اختلاف دمایی که هندسه هاي مختلف ایجاد می کنند زیاد نبوده و در یک محدوده ي کوچک دمایی قرار دارد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :13

حجم :1.11MB

لینک دانلود

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید