از بهمن هم میشه قبول شد

Welding Processes

کتاب لاتین فرایندهای جوشکاری

کتاب لاتین فرایندهای جوشکاری

کتاب لاتین فرایندهای جوشکاری : جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی به یکدیگر است تا خواص اتصال برابر خواص ماده پایه باشد.