از بهمن هم میشه قبول شد

VIM

کوره های ذوب القایی تحت خلاء ( VIM )

کوره های ذوب القایی تحت خلاء ( VIM )

کوره های ذوب القایی تحت خلاء ( VIM ) : فرایند ذوب القایی تحت خلا برای تولید آلیاژهای تمیز با کیفیت شیمیایی دقیق وخلوص بالا مورد استفاده قرارمی گیرد.