از بهمن هم میشه قبول شد

Tungsten Inert Gas

بررسی تاثیر ذوب سطحی با استفاده از روشTIGبر خواص سایشی آلیاژAL-5052

بررسی تاثیر ذوب سطحی با استفاده از روشTIGبر خواص سایشی آلیاژAL-5052

شرح : در این بررسی ذوب سطحی آلیاژ آلومینیم 5052 با استفاده از فرایند قوس تنگستن TIGو با اختیار نموندن پارامتر های مختلف انجام شد.مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی انجام شد و نمونه ها در حالت های قبل و بعد از ذوب سطحی مورد بررسی قرار گرفتند.از نمونه های آزمون ریز سختی به عمل آمد تا تغییرات سختی در سطح قبل و بعد از ذوب سطحی با هم مقایسه شوند.همچنین آزمون سایش به روش پین روی دیسک انجام و درفتار تریبولوژی نمونه ها بررسی شد . نتایج نشان می دهد که انجام فرایند ذوب سطحی باعث تغییرات گسترده در لایه سطحی،افزایش قابل ملاحضه در سختی و بهبود مقاومت به سایش می شود.