از بهمن هم میشه قبول شد

Tig

جزوه جوشکاری آرگون (Tig)

جزوه جوشکاری آرگون (Tig)

جزوه جوشکاری آرگون (Tig) :جوشکاری قوسی با الکترود تنگستنی و در پناه گاز محافظ که گاهی اوقات Heliarc و یا جوش تیگ TIG نیز نامیده می شود،