از بهمن هم میشه قبول شد

Theory Of Thermomechanical Processes In Welding