از بهمن هم میشه قبول شد

The Handbook of Nanomedicine

هندبوک نانودارو (KewalK.Jain)

هندبوک نانودارو (KewalK.Jain)

هندبوک نانودارو (KewalK.Jain) : نانو دارو یکی از شاخه های نانوتکنولوژی است که با استفاده از آن می توان ابزار قدرتمند و پراستفاده ای در زمینه پزشکی و تحقیقاتی ساخت.