از بهمن هم میشه قبول شد

Stress Crack

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC)

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC)

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC) : ترک ناشی از خوردگی تحت تنش ترکی است که در نتیجه فرآیند تواماْ وجود محیط خورنده و کرنش یک فلز اتفاق می افتد .