از بهمن هم میشه قبول شد

Special Metal Joining

کتاب اتصال فلزات خاص

کتاب اتصال فلزات خاص

کتاب اتصال فلزات خاص : کتاب اتصال فلزات خاص Special Metal Joining به توضیح نحوه اتصال فلزات خاص می پردازد.