از بهمن هم میشه قبول شد

shewmon

نفوذ در جامدات شومن (shewmon)

نفوذ در جامدات شومن (shewmon)

نفوذ در جامدات شومن (shewmon): کتاب نفوذ در جامدات شامل تمرین ها و مثالهای زیاد برای یادگیری کامل مفاهیم نفوذ در جامدات است.