از بهمن هم میشه قبول شد

reocasting

ریخته گری نیمه جامد

ریخته گری نیمه جامد

نیمه جامد ها به آلیاژهای گفته می شود که دمای انجماد آنها در محدوده ی بین خطوط لیکوئیدوس و سالیدوس باشد ، ریخته گری اینگونه از مواد از حدود 30 سال پیش مورد توجه قرار گرفته است.