از بهمن هم میشه قبول شد

refractories

نسوز ها (refractories)

نسوز ها (refractories)

نسوز ها (refractories) : مواد دیرگداز موادی اند که می توانند خواص فیزیکی خود را در دماهای بالا و شرایط محیطی کوره حفظ کنند.